Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X

I SA/Sz 33/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-03-09

Skarbowej w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do uzupełnienia braku formalnego wniosku oddala skargę. Zaskarżonym do Wojewódzkiego Sądu...
postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie z 11 sierpnia 2021 r., znak: 3211-SEW.4261.131.2021 odmawiające J. N. przywrócenia terminu do uzupełnienia wniosku...

II FZ 122/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-26

r. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie B. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 27 lipca 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy...
dalej skarżącą) złożyła za pośrednictwem organu wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 27 lipca 2016 r...

III SA/Gl 1225/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-15

, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej w kwestii przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi postanawia odrzucić wniosek. A.P. wystąpiła...
z wnioskiem o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi. Do skargi kasacyjnej dołączono prawidłowo podpisaną przez A.P. skargę na decyzję Prezesa...

I SA/Gl 1397/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-05-28

z 2012 r., poz. 749) odmówiło A. S. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy G. z dnia [...] r. nr [...] w sprawie odmowy umorzenia zaległości...
tej regulacji organ odwoławczy stwierdził, że aby organ podatkowy mógł przywrócić termin do złożenia odwołania muszą być spełnione łącznie trzy przesłanki:, 1. uprawdopodobnienie...

III SA/Gl 18/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-16

, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi postanawia: odmówić przywrócenia terminu...
jednocześnie wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi pismem z dnia [...] (data wpływu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w T.), uzupełnione pismem...

II FSK 1017/05 - Wyrok NSA z 2006-12-01

2004 r. (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przyznanie ulgi podatkowej z tytułu wyszkolenia ucznia 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza...
Z. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia 21 kwietnia 2004 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przyznanie ulgi podatkowej z tytułu...

II FSK 198/08 - Wyrok NSA z 2008-11-12

2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przyznanie ulgi z tytułu wyszkolenia uczniów 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od R...
Skarbowej w R. z dnia 7 maja 2007 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przyznanie ulgi z tytułu szkolenia uczniów., Rozstrzygnięcie...

I SA/Gl 1318/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-08-24

się przepisów Ordynacji podatkowej w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Sądu z dnia 23 czerwca 2015...
w komparycji niniejszego postanowienia., Pismem procesowym z dnia 10 lipca 2015 r. (nadanym w urzędzie pocztowym tego samego dnia) skarżąca złożyła 'wniosek o przywrócenie terminu...

II FSK 1018/05 - Wyrok NSA z 2006-12-01

organu odwoławczego. Sąd uznał, że odwołanie Bogumiła Z. zawierało wymagającą rozpatrzenia prośbę o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o przyznanie ulgi...
uczniowskiej., Postanowieniem z dnia 22 marca 2004 r. Naczelnik (...) Urzędu Skarbowego Ł.-B. odmówił przywrócenia terminu z uwagi na niedochowanie przez podatnika 7 - dniowego...

II FZ 502/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-25

zażalenia I. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 30 kwietnia 2007 r., sygn. akt I SA/Lu 168/07 w przedmiocie przywrócenia terminu...
wniosek I. S. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi., W uzasadnieniu orzeczenia wskazano, że zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału tego Sądu z dnia 20 lutego...
1   Następne >   +2   +5   +10   21