Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X

III SA/Lu 975/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-02-05

. na postanowienie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów i Doktorantów [...] z dnia [...] września 2014 r. sygn. akt [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...
do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania dyscyplinarnego I. uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie...

I OSK 1809/15 - Wyrok NSA z 2015-12-08

2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania dyscyplinarnego...
odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania dyscyplinarnego. W uzasadnieniu Sąd podniósł...

III SA/Gd 1058/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-03-15

Uniwersytetu [...] z dnia 23 listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów oddala...
października 2017 r. wniósł do Rektora Uniwersytetu [...] (dalej w skrócie - 'Rektor UG') o przywrócenie mu terminu do złożenia wniosku o przyznanie stypendium dla najlepszych...

III SA/Gd 1059/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-03-15

Uniwersytetu [...] z dnia 23 listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego oddala...
2017 r. wniósł do Rektora Uniwersytetu [...] (dalej w skrócie - 'Rektor UG') o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przyznanie mu zwiększenia stypendium...

II SA/Wa 1660/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-25

i Nauki z dnia [...] stycznia 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oddala skargę Minister Edukacji...
w [...] (skarżąca spółka) - założyciela [...] Wyższej Szkoły im. [...] w [...] z dnia [...] grudnia 2020 r., o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie...

I OZ 789/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-17

odrzucające wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi G. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. z dnia...
2007 r., sygn. akt III SA/Gd 134/07 odrzucił wniosek skarżącej G. A. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku tego Sądu z dnia 30 maja 2007 r...

III SA/Lu 318/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-10-24

Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów i Doktorantów [...] z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia...
. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania dyscyplinarnego zakończonego prawomocnym orzeczeniem Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej z dnia...

II SA/Ke 762/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-12-16

Stypendialnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z dnia [...] nr: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego oddala...
sierpnia 2019 r., utrzymała w mocy postanowienie z [...] 2020 r. o nieprzywróceniu uchybionego terminu do złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego...

III SA/Łd 23/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-03-18

ze skargi J. R. na postanowienie Odwoławczej Komisji Stypendialnej [...] w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przyznanie...
Stypendialna [...] w Ł., po rozpoznaniu w dniu 24 października 2007 r. podania o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, postanowiła odmówić...

II SA/Op 149/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-04-13

wniosek o przywrócenie terminu. Końcowo organ podał, że na skutek stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania sprawa nie może być przez organ odwoławczy...
, jak również nie można mówić o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., Oceniając nadal zaskarżone postanowienie podnieść przyjdzie, że omówione wyżej naruszenie proceduralne...
1   Następne >   +2   +5   +10   36