Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X

III SA/Lu 975/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-02-05

. na postanowienie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów i Doktorantów [...] z dnia [...] września 2014 r. sygn. akt [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...
do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania dyscyplinarnego I. uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie...

IV SA/Wr 143/23 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2023-12-19

do Komisji Stypendialnej w dniu 23 listopada 2022 r., dalej: wniosek z dnia 23 listopada 2022 r.) student wniósł o przywrócenie terminu do 'rozpatrzenia wniosku złożonego dnia...
wniosła o przywrócenie terminu do rozpatrzenia wniosku o stypendium socjalne oraz o przyznanie jej tego stypendium wraz z wyrównaniem za miesiąc październik 2022 r...

I OSK 1809/15 - Wyrok NSA z 2015-12-08

2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania dyscyplinarnego...
odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania dyscyplinarnego. W uzasadnieniu Sąd podniósł...

III SA/Gd 1058/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-03-15

Uniwersytetu [...] z dnia 23 listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów oddala...
października 2017 r. wniósł do Rektora Uniwersytetu [...] (dalej w skrócie - 'Rektor UG') o przywrócenie mu terminu do złożenia wniosku o przyznanie stypendium dla najlepszych...

III SA/Gd 1059/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-03-15

Uniwersytetu [...] z dnia 23 listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego oddala...
2017 r. wniósł do Rektora Uniwersytetu [...] (dalej w skrócie - 'Rektor UG') o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przyznanie mu zwiększenia stypendium...

II SA/Wa 1660/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-25

i Nauki z dnia [...] stycznia 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oddala skargę Minister Edukacji...
w [...] (skarżąca spółka) - założyciela [...] Wyższej Szkoły im. [...] w [...] z dnia [...] grudnia 2020 r., o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie...

I OZ 789/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-17

odrzucające wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi G. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. z dnia...
2007 r., sygn. akt III SA/Gd 134/07 odrzucił wniosek skarżącej G. A. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku tego Sądu z dnia 30 maja 2007 r...

III SA/Lu 318/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-10-24

Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów i Doktorantów [...] z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia...
. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania dyscyplinarnego zakończonego prawomocnym orzeczeniem Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej z dnia...

IV SAB/Wr 159/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-12-06

kierował wezwania do złożenia wniosku o przywrócenie terminu, wyznaczając termin na 30 dni, czego nie przewiduje ustawa. Te wnioski również nie zostały rozpatrzone...
z listy studentów i wyznaczył termin 30 dni na złożenie wniosku o przywrócenie terminu. Organ poinformował skarżącego, że zgodnie z art. 58 § 1 k.p.a. zainteresowany...

II SA/Ke 762/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-12-16

Stypendialnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z dnia [...] nr: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego oddala...
sierpnia 2019 r., utrzymała w mocy postanowienie z [...] 2020 r. o nieprzywróceniu uchybionego terminu do złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   37