Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X

II GNP 1/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-11

. w zakresie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej i przekazał wniosek w tym zakresie do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji., W dniu 11 czerwca...
przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku ww. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 11 grudnia 2008 r., Wprawdzie złożenie wniosku o przywrócenie...

II FNP 8/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-22

czerwca 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie wniesiony został wniosek skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności...
., II FNP 8/15, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił wniosek skarżącej o przywrócenie terminu., Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:, 3. Skarga z 5 czerwca...

II FNP 9/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-01

w Lublinie wpłynął wniosek skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku tego Sądu z dnia 28 stycznia 2011 r...
oddalił wniosek skarżącej o przywrócenie terminu., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Skarga z dnia 25 maja 2015 r. o stwierdzenie niezgodności z prawem...

II FNP 10/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-01

w Lublinie wpłynął wniosek skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku tego Sądu z dnia 28 stycznia 2011 r...
oddalił wniosek skarżącej o przywrócenie terminu., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Skarga z dnia 25 maja 2015 r. o stwierdzenie niezgodności z prawem...

I FNP 9/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-28

skarga kasacyjna wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej złożenia. Wniosek o przywrócenie terminu został postanowieniem z 6 października 2008 r. oddalony. Zażalenie...
. wniesiono (po terminie) skargę kasacyjną. Sama okoliczność, że skargę kasacyjną odrzucono i nie przywrócono terminu do jej wniesienia, nie świadczy o tym, że zmiana...

I ONP 16/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-14

kwietnia 2011 r. jako niedopuszczalne. Skarżący wniósł skargę kasacyjną od postanowienia z dnia 18 kwietnia 2011 r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia...
. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej postanowieniem z dnia 3 października 2011 r., od którego zażalenie...

II FNP 4/20 - Postanowienie NSA z 2021-02-24

, był reprezentowany przez adwokata P. B. Po wydaniu wyroku przez sąd pierwszej instancji pełnomocnik wystąpił z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie...
. akt I SA/Bd 238/18. Sąd pierwszej instancji postanowieniem z 17 grudnia 2018 r., sygn. akt I SA/Bd 238/18, oddalił wniosek o przywrócenie terminu. Sąd uznał...

II ONP 2/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-01

oddalone przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 27 września 2007 r., sygn. akt II OZ 814/07. Następnie skarżąca wystąpiła z wnioskiem o przywrócenie terminu...
nie wskazali żadnych przyczyn niewykorzystania środka zaskarżenia, w szczególności pominięto całkowicie fakt odmowy przywrócenia terminu do złożenia skargi kasacyjnej...

II FNP 11/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-19

wyroku nie zostało sporządzone bowiem skarżący nie złożył w terminie wniosku o jego sporządzenie. Wniosek strony o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie...
faktu, że prawomocnym postanowieniem z dnia 14 października 2004 r. odrzucono wniosek skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku...

II ONP 2/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-17

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 1 lipca 2015r. sygn. akt II SA/Bd 628/14 o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych...
w Bydgoszczy z dnia 1 lipca 2015 r. sygn. akt II SA/Bd 628/14 o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi i uiszczenia wpisu sądowego...
1   Następne >   3