Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż graniczna X

II SA/Wa 12/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-07

z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. stwierdza, że zaskarżone...
decyzji z równoczesnym złożeniem wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia tego środka odwoławczego z uwagi na brak pouczenia w tejże decyzji., W dniu [...] października...

II SA/Wa 1512/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-11

z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. stwierdza, że zaskarżone...
§ 2 k.p.a. odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od rozkazu personalnego Komendanta [...] Oddziału Straży Granicznej z dnia [...] grudnia 2013 r...

II SA/Wa 1156/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-09

. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od rozkazu personalnego oddala skargę Komendant Główny Straży Granicznej (dalej jako Komendant...
Główny SG) postanowieniem z dnia [...] czerwca 2017 r. nr [...], wydanym na podstawie art. 58 § 1 oraz art. 59 k.p.a., odmówił R. B. przywrócenia terminu do wniesienia...

II SA/Wa 290/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-29

Granicznej z dnia [...] grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia oddala skargę Komendant Główny Straży Granicznej postanowieniem...
z dnia [...] grudnia 2013 r., działając na podstawie art. 58 § 1 i art. 59 § 2 Kpa, odmówił M. P. przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie...

OSK 830/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-01

ustawowego terminu wniesienia skargi. Może jednak stanowić podstawę do przywrócenia terminu wniesienia skargi., Na powyższe postanowienie wniósł skargę kasacyjną Ireneusz F...
o przywrócenie terminu,, 3/ art. 49 par. 1 ww. ustawy poprzez zaniechania wezwania strony do sprecyzowania, czy złożona skarga zawiera w sobie także wniosek o przywrócenie...

I OZ 581/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-07

zażalenia G. Ż. na postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2008 r. , sygn. akt II SA/Wa 195/08 o odmowie przywrócenia terminu...
G. Ż. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wznowienia postępowania...

II SA/Wa 765/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-03

[...] marca 2008 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia - odrzucić skargę - Pismem z dnia [...] września 2007 r...
. nr [...] odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji nr [...] Komendanta [...] Oddziału Straży Granicznej. W uzasadnieniu organ podał, iż niezachowanie terminu...

OSK 1097/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-04

15 października 1999 r. (...) w przedmiocie przywrócenia terminu oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu skargi Grzegorza Ż...
; oraz na postanowienie Komendanta Straży Granicznej z dnia 15 października 1999 r. (...) w przedmiocie przywrócenia terminu - stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji...

I OSK 277/06 - Wyrok NSA z 2006-10-19

wniesione w dniu 28 stycznia 2005 r., a razem z nim nie został wniesiony wniosek o przywrócenie terminu., W skardze do Sądu R. J. zarzucił zaskarżonemu postanowieniu...
usprawiedliwiająca zwłokę. Wnosząc odwołanie nie wniósł o przywrócenie terminu, gdyż był przekonany, że jego sytuacja jest znana przełożonym i nie ma potrzeby jej prezentowania. Sądził...

I OZ 542/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-02

- zwanej dalej p.p.s.a.), a strona nie wystąpiła o przywrócenie terminu do wniesienia tego wniosku., Ponadto, wbrew twierdzeniom skarżącego został on, pismem z 2 lutego...
postanowienia z 13 czerwca 2012 r. i przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku ogłoszonego 19 marca 2012 r. i doręczenie skarżącemu odpisu wyroku...
1   Następne >   +2   +5   9