Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stopnie i tytuły naukowe X

I OSK 961/09 - Wyrok NSA z 2010-01-06

rozpatrzenie sprawy. Przedmiotowe pismo nie zawierało wniosku o przywrócenie terminu do jego złożenia. Skarżąca wskazała w nim jedynie przyczynę uchybienia terminowi do złożenia...
, oraz nie zawierał wniosku o przywrócenie terminu. Przywrócenie terminu do dokonania określonej czynności procesowej w trybie art. 58 kpa może nastąpić jedynie na wyraźną prośbę...

II SA/Wa 800/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-09

. Rady Wydziału wpłynęło odwołanie habilitantki wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia odwołania. W uzasadnieniu pisma strona podała, iż z uwagi na problemy...
., jak również negatywnie ustosunkowała się do wniosku o przywrócenie terminu do złożenia odwołania. Zdaniem Rady Wydziału, odwołująca nie uprawdopodobniła, że uchybienie terminu nastąpiło...

II SA/Wa 1544/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-09

[...] marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania od uchwały 1) uchyla zaskarżone postanowienie, 2) zasądza od Centralnej Komisji...
przywrócenia terminu do złożenia przez [...] R.S. odwołania z dnia [...] lutego 2014 r. od uchwały Rady Wydziału [...] Uniwersytetu [...] z dnia [...] września 2013 r...

I SA/Wa 2027/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-12

niejawnym sprawy z wniosku W. S. - H. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi W. S. - H. na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni...
i Tytułów z dnia [...] września 2007 r., nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego postanawia: przywrócić termin...

I OZ 799/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-30

o odmowie przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi J. B. - G. na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia...
w Warszawie odmówił J. B. - G. przywrócenia terminu do wniesienia wpisu od skargi kasacyjnej. Sąd stwierdził, iż skarżąca wniosek swój uzasadniła tym, iż pełnomocnik...

I SA/Wa 714/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-12

, ale z wnioskiem o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności, organ odwoławczy powinien ustalić czy zaistniały przesłanki do uwzględnienia tego wniosku. W tym miejscu...
, a także czy Z. B. wystąpiła w odwołaniu lub innym piśmie z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania i istnieją podstawy do uwzględnienia takiego wniosku...

II SA/Wa 677/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-07

profesora nauk humanistycznych., B. B. w dniu [...] grudnia 2012 r. wniosła odwołanie od ww. uchwały organu I instancji oraz wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia...
odwołania. Centralna Komisja postanowieniem z dnia [...] września 2013 r. odmówiła przywrócenia terminu do złożenia odwołania od ww. uchwały., Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II SA/Wa 312/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-04

postanowieniem z dnia [...] września 2013 r. odmówiła B. B. przywrócenia terminu do złożenia odwołania od przedmiotowej uchwały. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
podjęła uchwałę o przywróceniu terminu do złożenia odwołania od uchwały., Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów decyzją z dnia [...] października 2016 r...

I OSK 471/05 - Wyrok NSA z 2005-12-13

warunki do oceny jej dorobku zawodowego jako nauczyciela,, 2/ w przypadku zmiany zaskarżonego wyroku, rozważenie możliwości przywrócenia terminu określonego w art. 7 ust. 5...
z przyczyn od niej niezależnych, nie mogła złożyć wymaganego wniosku przed upływem terminu określonego w ustawie., Zasadny jest więc wniosek o przywrócenie terminu...

II SA/Wa 3412/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-17

. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, w którym skarżący oświadczył: 'W międzyczasie w czerwcu 2021 r. została mi doręczona uchwała Rady Naukowej WIM z dnia...
skarżący, to RDN powinna rozpoznać ww. wniosek o przywrócenie terminu., Mając na uwadze powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 151...
1   Następne >   2