Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X

II SO/Op 4/22 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-05-31

niejawnym sprawy z wniosku Prezydenta Miasta Opola o rozstrzygnięcie sporu o właściwość w sprawie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego...
kompetencyjnego przez wskazanie, czy organem właściwym do rozpoznania wniosku T. P. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze na dzień 1 czerwca...

III OW 18/22 - Postanowienie NSA z 2022-11-22

Inowrocławskiego, Ponadto postanowieniem z dnia 12 maja 2021 r., znak; ŚG-I-G.7244.115.2020 Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego odmówił przywrócenia terminu do uzupełnienia...
, w terminie do 5 marca 2020 r. (w przeciwnym razie zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów wygasa). Zgodnie z art. 41 ust. 3 lit. d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r...

III OW 172/21 - Postanowienie NSA z 2022-04-12

środowisko, czynności zmierzające do przywrócenia środowiska do stanu właściwego oraz termin wykonania obowiązku (art. 362 ust. 2 P.o.ś.). Podkreślenia wymaga...
, gdy podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko, organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, nałożyć obowiązek m.in. przywrócenia środowiska...

III OW 213/21 - Postanowienie NSA z 2022-07-26

wskazania organu właściwego w sprawie wydania decyzji nakazującej właścicielowi gruntów przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom...
przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom., W uzasadnieniu wnioskodawca wskazał, że Burmistrz N. przesłał Dyrektorowi Zarządu Zlewni...

II OW 55/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-17

kompetencyjnego pomiędzy Wójtem Gminy C. a Państwowym Gospodarstwem Wodnym - Wody Polskie, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w R. w sprawie przywrócenia stosunków wodnych...
się: 'przywrócenia stosunków wodnych na gruncie lub wykonania przez sąsiada urządzeń zapobiegających szkodom'., Art. 234 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne ( tekst jedn...

III OW 72/21 - Postanowienie NSA z 2022-03-08

lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania...
, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania tych czynności., Naczelny Sąd...

II OW 71/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-03

przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia wodnego lub likwidację szkód, określając warunki i termin wykonania tych czynności. Art. 77 Prawa wodnego stanowi natomiast...
w sprawie nakazania przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom powstałym wskutek zmiany stosunków wodnych na działce numer...

III OW 29/22 - Postanowienie NSA z 2023-01-10

wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie przywrócenia odpływu wód opadowych i roztopowych postanawia: wskazać Wójta Gminy D. jako organ właściwy...
do rozpoznania wniosku A. W. dotyczącego przywrócenia odpływu wód opadowych i roztopowych., W uzasadnieniu Dyrektor Zarządu Zlewni wyjaśnił, że pismem z dnia 7 grudnia 2021...

II OW 99/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-08

, nakazać przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia wodnego lub likwidację szkód, określając warunki i termin wykonania tych czynności. Natomiast art. 77 u.p.w. z 2001 r...
., nr [...] o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Wójtem Gminy Mogilany a Starostą Krakowskim w sprawie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie postanawia...

III OW 182/21 - Postanowienie NSA z 2022-10-12

szkodom lub likwidację szkód (ust. 1). W decyzji, o której mowa w ust. 1, określa się warunki i termin przywrócenia poprzedniej funkcji urządzenia wodnego, wykonania urządzeń...
, a także nie może wyrządzać szkód, może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi tego urządzenia przywrócenie poprzedniej funkcji tego urządzenia, wykonanie urządzeń zapobiegających...
1   Następne >   +2   +5   7