Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spółdzielnie X

II OZ 1199/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-15

/Gl 335/06 o odmowie przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. [...] w Katowicach na decyzję...
) przywrócić termin do uiszczenia wpisu od skargi. Postanowieniem z dnia 12 czerwca 2006r., sygn. akt II SA/Gl 335/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił...

II GSK 1728/11 - Wyrok NSA z 2012-11-22

2009 r. Organ wskazał ponadto, iż spółdzielnia składając przedmiotowy wniosek w dniu 16 listopada 2009 r., wniosła również o przywrócenie uchybionego terminu. Wniosek...
administracyjnego. Wobec powyższego zastosowanie mieć będzie instytucja przywrócenia terminu z art. 58 k.p.a.. Sąd podkreślił również, że złożenie stosownych dokumentów i wniosku...

II SA/Ka 1759/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-07-12

przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, ale może to nastąpić pod pewnymi warunkami, z których pierwszym jest wniosek zainteresowanego którego to wniosku w niniejszej...
. Odwołanie to bowiem złożone zostało po terminie. Nadto powołali się na brak zgody mieszkańców tak budynku na którym inwestycja musiałaby być zrealizowana jak i budynków...

I SA/Lu 246/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-10-12

przedłużeniu ani przywróceniu przez organ podatkowy, a uchybienie temu terminowi wyłącza całkowicie możliwość skorzystania z prawa do zwolnienia z opodatkowania., Podkreślił...
materialnego, niepodlegającym przedłużeniu ani przywróceniu przez organ podatkowy, a uchybienie temu terminowi wyłącza całkowicie możliwość skorzystania z prawa do zwolnienia...

II SA/Op 451/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-10-08

Spółdzielni Mieszkaniowej w G., z dnia [...], nr [...] w sprawie wykluczenia go z członkowstwa w spółdzielni, wnosząc o jej unieważnienie i przywrócenie mu członkostwa...
. zm.), po wyczerpaniu postępowania wewnątrzspółdzielczego, przewidzianego w art. 32 cyt. ustawy, lub po bezskutecznym upływie terminów ustalonych w statucie spółdzielni...

IV SA 1610/99 - Wyrok NSA z 2001-07-03

. 51 ust. 1 pkt 2 - Prawa budowlanego decyzja z dnia 27.01.1998 r. zobowiązująca inwestora do dostarczenia stosownej dokumentacji w określonym terminie. Decyzja...
ta nie została wykonana, wobec czego na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 - Prawa budowlanego, organ nadzoru budowlanego był zobowiązany do nakazania przywrócenia adaptowanego lokalu...