Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Siły zbrojne X

IV SA/Wr 901/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-04-26

. na postanowienie Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego we W. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Szefa...
terminu do złożenia zażalenia na postanowienie nr [...]z dnia [...]r. odmówił przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia. Wyżej wymienionym postanowieniem Szef...

II OZ 895/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-04

przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi A. K. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zdolności...
do służby wojskowej postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie i odrzucić wniosek skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Wojewódzki Sąd Administracyjny...

IV SA/Wr 152/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-07-25

lipca 2006 r. sprawy ze skargi Z. S. na postanowienie Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego we W. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...
[...] r. Z. S. wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od powyższej decyzji. Wskazał, że 14 - dniowego terminu nie zachował, gdyż nie miał 'dostępu do dokumentów...

II SA/Wa 1272/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-20

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. M. na postanowienie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w W. z dnia [...] maja 2014 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...
Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w [...] z dnia [...] lutego 2014r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego złożenia., W odwołaniu zakwestionował dokonane...

II SA/Wa 576/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-27

, że Minister w zaskarżonym postanowieniu nie odniósł się do jego wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o wznowienie postępowania, który zawarł w zażaleniu...
w przedmiocie wniosku, w szczególności nie odmawia się wznowienia postępowania z urzędu., Odnosząc się natomiast do zarzutu nierozpatrzenia wniosku o przywrócenie terminu...

II SA/Wa 1271/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-20

. wniósł odwołanie od orzeczenia Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w [...] z dnia [...] lutego 2014r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego złożenia...
na ustalenie świadczenia rentowego., Na uzasadnienie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej...

III SA/Gd 664/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-02-05

. skarżący w dniu 22 stycznia 2009 r. wniósł skargę na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr [...] z dnia 18 lutego 2008 r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu...
do jej wniesienia., Postanowieniem z dnia 30 listopada 2009 r. o sygn. akt III SA/Gd 96/09 tut. Sąd po uprzedniej odmowie przywrócenia terminu orzekł o jej odrzuceniu., Wnioskiem...

II SA/Bk 668/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-12-17

terminu do wniesienia odwołania. Odwołujący nie wnosił o przywrócenie terminu do dokonania powyższej czynności., Kolejnym wnioskiem z dnia [...] stycznia 2013 r. S. M...

I SA 1545/83 - Wyrok NSA z 1984-02-22

. , Po przywróceniu terminu do wniesienia skargi, Alicja W. zaskarżyła decyzję organu II instancji do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ponawiając wcześniejsze zarzuty...

II SA/Po 639/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-11-07

do przywrócenia go do służby. S. B. przysługiwało więc prawo do wypłaty odsetek od niewypłaconego w terminie uposażenia jedynie w okresie od dnia wejścia w życie do obrotu...
zawodowemu zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, a następnie przywróconemu do służby w wyniku stwierdzenia nieważności decyzji o wypowiedzeniu stosunku służbowego...
1   Następne >   3