Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol

III SA/Kr 886/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-11-14

2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. B. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi K. B. na uchwałę Rady Miasta z dnia 8 września 2010 r...
Centrum Profilaktyki Uzależnień w K' i nadania statutu jednostce postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. W dniu 4 lipca 2013 r. do Urzędu...

II SA/Rz 880/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-12-17

wniosku D. T. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na uchwałę Rady Miasta [...] z dnia [...] czerwca 2003r. o nr [...] podjętą w przedmiocie pozbawienia mandatu...
radnego - postanawia - odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi II SA/Rz 880/04, UZASADNIENIE, Postanowieniem z dnia 14 stycznia 2004r., o sygn. SA/Rz...

II SA/Po 799/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-01-20

niejawnym wniosku A. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi A. K. na uchwałę Rady Miejskiej z dnia [...] 2015r. Nr [...] w przedmiocie...
ustalenia diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów p o s t a n a w i a przywrócić A. K. termin do wniesienia skargi /-/ I. Paluszyńska Pismem z dnia 26 września...

III SA/Kr 886/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-01-09

Protokolant Ewelina Kalita po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2014 r. wniosku K. B. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi K. B. na uchwałę...
2010r. Nr [...]. Razem ze skargą K. B. złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Uzasadniając wniosek o przywrócenie terminu skarżący wskazał, iż pismo...

II SA/Po 689/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-10-01

października 2015 r. wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi S. B. na uchwałę Rady Gminy O. z dnia [...] 2013 r. nr [...] w przedmiocie regulaminu...
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy postanawia odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi. /-/ Jakub Zieliński W dniu 4 sierpnia 2014 r. S. B...

III SA/Wr 222/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-07-25

za wydobywanie kopaliny. W dniu 3 marca 2005 r. wystąpił z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Postanowieniem z dnia 17 marca 2005 r. (nr [...], znak...
[...]) Wojewoda D. odmówił A. D. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Starosty J. W uzasadnieniu wskazano, że wniosek o przywrócenie terminu...

SA/Rz 1474/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-01-29

2004r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Samodzielnego Publicznego Szpitala [...] na decyzję z dnia Nr w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia skargi...
postanawia 1. odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi na uchwałę Rady Gminy [...] z [...] października 2002r, [...] 2. odrzucić skargę SA/Rz 1474/03, U z a s a d n...

II SA/Ke 413/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-08-07

niejawnym wniosku A. C. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Usługi Handel Transport A. C. z siedzibą w C. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego...
stawki opłat za korzystanie z tych przystanków postanawia: odmówić przywrócenia terminu. A. C. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Usługi Handel Transport A. C...

II SA/Łd 550/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-01-29

. na posiedzeniu niejawnym wniosku A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. o przywrócenie terminu do usunięcia braków skargi w sprawie ze skargi A Spółki...
a w i a : przywrócić termin do usunięcia braków skargi. WSA/post.1 - sentencja postanowienia W dniu 16. kwietnia 2007 r. A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł...

OPK 19/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-10-14

/ nie mają zastosowania przepisy kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące przywrócenia terminu /art. 58-60/. Naczelny Sąd Administracyjny z udziałem prokuratora...
możliwości przywrócenia terminu?, podjął następującą uchwałę: Decyzją z dnia 31 stycznia 1996 r., wydaną z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy po rozpatrzeniu wniosku...
1   Następne >   +2   +5   +10   41