Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba zdrowia X

II OZ 1138/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-14

przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2006...
. P. przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia...

II OZ 2/06 - Postanowienie NSA z 2006-01-19

wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2005r. sygn. akt 3 II...
we Wrocławiu odrzucił wniosek A. M. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 15 kwietnia 2005r. Sąd podał, że pismem z dnia 26 lipca...

II OZ 7/06 - Postanowienie NSA z 2006-01-24

Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił wniosek H. i D. U. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku z dnia...
2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; zwanej dalej ppsa) przesłankami uzasadniającymi przywrócenie terminu...

II OZ 661/06 - Postanowienie NSA z 2006-06-28

w przedmiocie odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi S. K. na decyzję Wojewody Śląskiego z dnia...
wniosek S. K. z dnia 23 lutego 2006r. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku wydanego w dniu 31 stycznia 2006r., W uzasadnieniu...

OZ 171/04 - Wyrok NSA z 2004-11-09

postanowieniem z dnia 16 marca 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił J. W. przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku...
o przywrócenie terminu oraz określenia w doktrynie na czym polega to kryterium, szeroko podanego w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia z powołaniem się na komentarz...

VII SA/Wa 633/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-24

2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu skargę oddala Skarżąca S. O. w dniu 15 lutego 2013 r. zwróciła się do Centrum Egzaminów Medycznych (zwanego dalej...
'CEM') z wnioskiem o przywrócenie terminu zgłoszenia do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (zwanego dalej 'LEK'), który odbył się w w lutowym 2013 roku. Uchybienie terminu...

II OZ 278/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-14

w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia formalnych braków skargi w sprawie ze skargi K. i M. M. na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 marca...
w Szczecinie postanowieniem z dnia 17 stycznia 2006 r. sygn. akt II SA/Sz 606/05 odmówił skarżącym przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi. Sąd stwierdził...

SA/Sz 1974/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-03-09

, że zgodnie z art. 58 § 1 kpa w razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni on, że uchybienie nastąpiło bez jego winy...
II instancji rozpatrywał wniosek o przywrócenie terminu, gdy takiego wniosku w ogóle nie było. Strona, z pisma otrzymanego w dniu [...]r. od zainteresowanego S. E...

III SA/Kr 596/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-11-15

administracji publicznej wyznacza stronie termin 30 dni na złożenie wniosku o przywrócenie terminu. 3. W przypadku, o którym mowa w art. 58 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r...
. - Kodeks postępowania administracyjnego, prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w terminie 30 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu., Podkreślić należy...

II GSK 486/12 - Wyrok NSA z 2013-06-27

po terminie., W dniu 15 grudnia 2010 r. skarżąca wniosła o przywrócenie terminu do złożenia protestu. Pismem z dnia 17 grudnia 2010 r. komisja konkursowa poinformowała...
prawidłowo uznała, że brak było podstaw prawnych do przywrócenia terminu skarżącej do wniesienia protestu, albowiem art. 58 k.p.a. nie znajduje na tym etapie zastosowania...
1   Następne >   3