Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba więzienna X

II SA/Wa 1531/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-05

. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku L.C. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia [...] maja 2007 r...
. nr [...] w przedmiocie zwrotu kosztów szkolenia wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia., W uzasadnieniu wniosku skarżący podał, że przekroczenie terminu...

II SA/Sz 544/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-10-23

ze skargi K. Z. na postanowienie Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę...
przez profesjonalnego pełnomocnika, złożył odwołanie od ww. decyzji Dyrektora Aresztu Śledczego z dnia [...] r. Jednocześnie wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania...

I OSK 2923/18 - Wyrok NSA z 2018-12-12

[...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem...
odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał następujący stan faktyczny i prawny sprawy:, W dniu [...] sierpnia 2016 r...

I OSK 269/07 - Postanowienie NSA z 2007-03-16

odmawiające w punkcie pierwszym przywrócenia A. M. terminu do wniesienia skargi i odrzucające w punkcie drugim skargę A. M. na orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowym...
o przywrócenie terminu do wniesienia skargi składając równocześnie ponownie skargę na orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej...

I OZ 402/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-23

SA/Łd 818/07 odmówił skarżącemu T. B. przywrócenia terminu do wniesienia skargi na orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej z dnia...
bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Uwzględnienie wniosku możliwe jest jednak tylko wtedy, gdy strona uprawdopodobni, że uchybienie...

I OSK 1084/06 - Wyrok NSA z 2007-04-05

przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od K. S. na rzecz Ministra Sprawiedliwości kwotę 120 zł (sto dwadzieścia złotych) tytułem...
skargę K. S. na postanowienie Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. Wyrok został wydany...

OSK 186/04 - Wyrok NSA z 2004-05-12

listopada 2002 r. (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 1. Uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje...
Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2002 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zwolnienia Krzysztofa K. z dniem 23...

OSK 213/04 - Wyrok NSA z 2004-05-18

. (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi...
28 listopada 2002 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., W uzasadnieniu wyroku Sąd podał, że w dniu 7 sierpnia 2002 r. decyzją Generalnego...

II SA/Wa 1531/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-16

z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia., Postanowieniem z dnia 5 października 2007 r. sygn. akt II SA/Wa 1531/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
odrzucił wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem został doręczony żonie skarżącego w dniu 15 października 2007 r...

I OSK 217/05 - Wyrok NSA z 2005-11-09

Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2002 r. (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego...
sprawy ze skargi Krzysztofa S. na postanowienie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2002 r. (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...
1   Następne >   +2   6