Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba celna X

II SA/Wa 1509/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-27

[...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 1. uchyla zaskarżone postanowienie, 2...
', odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji własnej z dnia [...] listopada 2009 r. w przedmiocie mianowania B. K. na stopień [...] w korpusie...

II SA/Wa 211/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-20

Izby Celnej w W. z dnia [...] listopada 2010 r. nr [...] przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 1. uchyla zaskarżone...
. 1641 ze zm.) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 z późn. zm.) odmówił przywrócenia M. G. terminu do złożenia...

I OZ 523/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-26

wniosku o przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi M. W. na decyzję Wojewody Śląskiego z dnia [...] sierpnia 2010 r...
w Gliwicach odrzucił wniosek M. W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd I instancji wskazał, że wyrokiem z dnia 20...

II SA/Wa 411/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-03

z dnia [...] grudnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia dyscyplinarnego -oddala skargę - Szef Służby Celnej...
Służby Celnej z dnia [...] listopada 2012 r. nr [...] a dotyczącej przywrócenia terminu do złożenia odwołania od orzeczenia dyscyplinarnego Dyrektora Izby Celnej w B...

II SA/Wa 586/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-24

. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oddala skargę Postanowieniem z dnia [...] listopada 2006 r. znak...
.), po rozpatrzeniu wniosku K. T. z dnia 26 czerwca 2006 r. odmówił przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzygniętej...

II SA/Wa 1608/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-08

Finansów z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1) stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia, 2) określa...
o Służbie Celnej,, 3. przywrócenie terminu do wniesienia odwołania z uwagi na brak pouczenia co do trybu zaskarżenia aktu mianowania (art. 112 k.p.a.)., Szef Służby Celnej...

II SA/Rz 948/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-05-19

[...] września 2005 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy I. uchyla zaskarżone postanowienie II. zasądza...
2005 r., Wnioskiem z dnia 31 sierpnia 2005 roku J. L. zwróciła się do Dyrektora Izby Celnej o przywrócenie terminu do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpoznanie sprawy...

II SA/Ol 209/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-04-15

niejawnym sprawy z wniosku J.G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na akt mianowania Dyrektora Izby Celnej z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie mianowania...
na stopień służbowy postanawia przywrócić termin do wniesienia skargi. WSA/post.1 - sentencja postanowienia Aktem mianowania na stopień służbowy z dnia 23 listopada 2009r...

III SA/Kr 1535/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-08-01

. - P. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi J. K. - P. na czynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 27 kwietnia 2017 r...
. nr [...] w przedmiocie propozycji zatrudnienia dla funkcjonariusza postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej 27 kwietnia 2017 r...

II SA/Wa 1970/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-24

Celnej w W. z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania odwołania i odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania - oddala...
odwoławczy został wniesiony po terminie);, 2. wniosku z dnia 30.04.2014 r. złożonego przez [...] R. S. - obrońcę obwinionego P. C., dotyczącego przywrócenia terminu...
1   Następne >   +2   +5   +10   38