Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X

II SA/Op 127/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-06-07

Odwoławczego w Opolu z dnia 20 stycznia 2022 r., nr SKO.40.3188.2021.dr w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do zawiadomienia o zbyciu pojazdu oddala skargę. Przedmiotem...
postanowienie Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 października 2021 r., nr SO-IV.5410.4.201.2020, odmawiające przywrócenia terminu do wykonania obowiązku zawiadomienia starosty...

II SA/Op 123/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-06-07

w Opolu z dnia 20 stycznia 2022 r., nr SKO.40.3161.2021.dr w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do zawiadomienia o zbyciu pojazdu oddala skargę. Przedmiotem skargi...
Miasta Opola (dalej również jako: 'organ pierwszej instancji') z dnia 18 października 2021 r., nr SO-IV.5410.4.306.2020, odmawiające przywrócenia terminu do dokonania...

II SA/Rz 995/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-01-12

I. D. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi I. D. na czynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie ustanowienia buspasu - p...
o s t a n a w i a - I. odrzucić wniosek o przywrócenie terminu, II. zwrócić skarżącemu I. D. uiszczony wpis sądowy od skargi w kwocie 200 zł (dwieście złotych). II SA/Rz...

III SA/Gd 882/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-12-05

pojazdami postanawia przywrócić skarżącemu termin do wniesienia skargi. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 8 października 2013 r., Z. D...
., za pośrednictwem organu, złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, ponieważ terminowe wniesienie skargi uniemożliwiły skarżącemu nagłe, tragiczne zdarzenia...

II SA/Po 959/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-06-09

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...]r. Nr [...], Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania I. oddala skargę, II. przyznaje...
przez Policję do rutynowej kontroli drogowej, w czasie której zatrzymano mu dokument - prawo jazdy., Pismem z dnia 22 września 2009r R. J. wniósł o przywrócenie terminu...

II SA/Rz 1082/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-01-25

. N. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie z jego skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia [...] października 2012 r...
., nr [...] w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne - p o s t a n a w i a - I. odmówić przywrócenia terminu, II. zwrócić skarżącemu D. N. kwotę 200 zł (słownie...

II SA/Po 214/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-03-11

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania I. uchyla...
wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Poznania z dnia [...] września 2007r. w przedmiocie cofnięci uprawnienia do kierowania...

III SA/Łd 207/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-06-23

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 13 grudnia 2021 roku nr KO.481.59.2021 w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...
na złożenie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Nadto wskazano, iż skarżący powinien przedstawić okoliczności, które uprawdopodobnią, iż złożenie...

I OSK 397/10 - Wyrok NSA z 2011-01-18

Kolegium wniosło o jej oddalenie wskazując, że strona nie sformułowała prośby o przywrócenie terminu, a odwołanie złożyła po terminie., Opisanym na wstępie wyrokiem WSA...
2009 r. zasadne jest, aby termin odwołania od powyższej decyzji przesunąć w terminie jej wykonalności' należy przyjąć, że strona zawarła prośbę o przywrócenie terminu...

III SA/Lu 298/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-10-20

Odwoławczego z dnia [...] kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z dnia...
, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. odmówiło L. W. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta B. z dnia [...] lutego 2009 r. w sprawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   72