Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Reforma rolna X

I SA/Wa 1113/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-08

z 6 listopada 2020 r. G. O. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia. W skardze...
o przywrócenie terminu wskazała, że z zaskarżoną decyzją mogła się zapoznać dopiero 7 kwietnia 2021 r. Uważa, że dopiero w tym dniu decyzja została jej doręczona...

I OSK 942/19 - Wyrok NSA z 2020-04-29

z [...] marca 2011 r., nr [...], Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przywrócił B. W. termin do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją z [...] lipca 2004 r...
i Rozwoju Wsi z [...] marca 2011 r. przyjmując, że złożony wniosek o przywrócenie terminu dotknięty był brakiem formalnym., Postanowieniem z [...] października 2013 r...

I SA/Wa 519/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-19

przywrócenia terminu procesowego., Ponadto odnosząc się do zarzutu skargi o naruszeniu art. 105 § 1 k.p.a. poprzez umorzenie postępowania orzeczeniem wydanym w formie...
i 2 k.p.a., podnosząc, że trzyletni termin, o którym mowa w art. 98 § 2 k.p.a., należy liczyć od dnia wydania postanowienia zawieszającego. Minister podkreślił...

I SA/Wa 412/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-29

Rolnictwa i Rozwoju Wsi przywrócił B. W. termin do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją z [...] lipca 2004 r., Decyzją z [...] marca 2012 r...
r., Postanowieniem z [...] października 2013 r., nr [...], Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przywrócił termin do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy...

I SA/Wa 461/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-18

Administracyjny postanowieniami z 21 sierpnia 1992 r. i z 5 października 1992 r., sygn. akt II SA 1279/92, odrzucił spóźnioną skargę T.S. i jej wniosek o przywrócenie terminu...
musi uwzględniać regułę przywrócenia sprawiedliwości społecznej, którą trzeba odnieść również do spraw indywidualnych ., Konstrukcja instytucji stwierdzenia nieważności decyzji przyjęta...

IV SA/Wa 1781/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-17

od dnia doręczenia postanowienia synowi wnioskodawcy postępowania dekretowego (ewentualnie z wnioskiem o przywrócenie terminu) albo wnosić o wznowienie postępowania z art...

IV SAB/Wa 1/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-23

[...]., Skarżąca wnosząc skargę wystąpiła z wnioskami o:, 1) zobowiązanie organu do rozpoznania sprawy w zakreślonym terminie,, 2) stwierdzenie, że bezczynność i przewlekłe...
- do jego rozpoznania w terminie 2 miesięcy od daty doręczenia odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami. Ponaglenie skarżącej z 7 grudnia 2018 r. również nie odniosło...

I SA/Wa 1965/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-28

przywrócenia im w drodze aktu administracyjnego terminu do złożenia wniosku o uzyskanie ekwiwalentu za utraconą własność (dzięki czemu ów ekwiwalent uzyskali), w sytuacji...

I OSK 1712/17 - Wyrok NSA z 2018-10-19

, na skutek przywrócenia im w drodze aktu administracyjnego terminu do złożenia wniosku o uzyskanie ekwiwalentu za utraconą własność (dzięki czemu ów ekwiwalent uzyskali...
ta w innej wersji jest wyrażona w art. 75 kpa. Strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin...

I OSK 468/18 - Wyrok NSA z 2019-10-10

nie tylko realności w [...], lecz i w [...], która została rozparcelowana...'. Znamiennie Sąd Grodzki w [...] dnia [...] czerwca 1946 r. postanowił przywrócić posiadanie...
gruntów lwh [...] w [...] oraz z wniosku z 8 czerwca 1945 r. [o przywrócenie posiadania], gdzie pisał o 'częściowej parcelacji folwarku [...]' 'o czym dowiedział...
1   Następne >   2