Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Radiofonia i telewizja X

VI SA/Wa 1476/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-05

. na posiedzeniu niejawnym wniosku 'P.' Sp. z o.o. z siedzibą w W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi 'P.' Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Ministra...
niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznego i telewizyjnych postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Skarżąca - 'P.' Sp. z o.o. z siedzibą...

I SA/Go 1026/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-05-21

21 maja 2013 r. wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi R.D. na decyzję Dyrektora Izby...
podatkowy T.G. wniósł o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem., W motywach skarżący wskazał, że z uwagi na nieuzyskanie...

VI SA/Wa 1299/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-08

z siedzibą w K. na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z [...] kwietnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...
oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z [...] kwietnia 2016 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa (dalej Minister) odmówił przywrócenia terminu do wniesienia...

VI SA/Wa 205/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-17

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na wstępie podając, że 'Dot. pozostawienia bez rozpoznania wniosku Skarżącej o udzielenie koncesji (...) (Powiadomienie z dnia...
skarżącej przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Postanowienie to wobec jego niezaskarżenia do NSA stało się prawomocne z dniem 23 lipca 2015 r., Wojewódzki Sąd...

II GSK 647/13 - Wyrok NSA z 2014-06-10

dwa rodzaje działalności. Jednocześnie pismem z tej samej daty Fundacja B. wystąpiła do KRRiT z wnioskiem o przywrócenie terminu do uzupełnienia wniosku o udzielenie...
postanowiła przywrócić Fundacji B. termin do uzupełnienia braków formalnych wniosku o udzielenie koncesji i Przewodniczący KRRiT postanowieniem z 30 sierpnia 2010 r. uwzględnił...

GSK 1337/04 - Wyrok NSA z 2005-02-09

dochowanie wyznaczonego terminu mogą być przedmiotem oceny sądu skutkiem wniosku o przedłużenie terminu sądowego (art. 84 P.p.s.a.) lub o przywrócenie terminu (art. 86 §...
zaskarżonego postanowienia nie wpłynął żaden z wymienionych wniosków, wniosek o przywrócenie terminu złożono i rozpoznano dopiero po dniu 3 sierpnia 2004 r. (postanowieniem z dnia...

VI SA/Wa 589/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-18

, czyniąc to dnia 30 stycznia 2015 r., czyli z uchybieniem terminu do jej złożenia., Nadto Sąd stwierdza, że skarżący w tej sprawie nie zgłosił wniosku o przywrócenie...
i Cyfryzacji. Decyzja ta jest ostateczna, wobec czego skarżącemu przysługiwało prawo złożenia od niej - w terminie 30 dni, za pośrednictwem organu, skargi do Wojewódzkiego...

VI SA/Wa 1476/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-06

organu, jednakże czyniąc to dnia 23 kwietnia 2015 r. uchybił terminowi do jej złożenia. Sąd stwierdza, że pełnomocnik skarżącej nie zgłosił wniosku o przywrócenie terminu...
od niej - w terminie 30 dni, za pośrednictwem Ministra, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. O takim trybie zaskarżenia organ pouczył w skarżonej decyzji...

VI SA/Wa 619/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-07

przy tym, że w sprawie nie zgłoszono wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi., Z powyższych względów Sąd - na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a., postanowił...
przedmiotem skargi jest ostateczna, wobec czego skarżącej przysługiwało prawo złożenia od niej - w terminie 30 dni, za pośrednictwem Ministra, skargi do Wojewódzkiego Sądu...

II GSK 633/15 - Wyrok NSA z 2016-09-27

z dnia 10 czerwca 2013 r. strona skarżąca złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji z dnia 13 marca 2013 r. Dyrektora Centrum Obsługi...
, że strona wnosząca skargę kasacyjną nie kwestionuje okoliczności związanych z doręczeniem jej zaskarżonej decyzji, jak i tego, że w ustawowym terminie wniosła do sądu...
1   Następne >   2