Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol

III SAB/Kr 46/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-06-13

wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania I. umarza postępowanie sądowe w przedmiocie zobowiązania organu do wydania aktu; II. stwierdza, że organ dopuścił...
tak zajętego stanowiska., Wnioskiem z dnia 2 stycznia 2019 r. skarżący zwrócił się do Komendanta Wojewódzkiego Policji o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania...

II SAB/Kr 71/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-11-25

. zobowiązuje organ do wydania w terminie 30 dni aktu w przedmiocie wniosku J.M. z dnia 28 lutego 2009 r. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o ustalenie...
z dnia 28 lutego 2009r. J.M. wniosła sprzeciw od powyższego orzeczenia SKO w T. z dnia [...] lutego 2009r. oraz wniosek o przywrócenie terminu o ustalenie, że podwyższenie...

II SAB/Po 17/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-05-17

nakazu rozbiórki budynku agregatu prądotwórczego oraz o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od powyższej decyzji., Pismem z dnia [...] marca 2017 r. skierowanym...
wyjaśniono, że z wniosku, o którym mowa w art. 58 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji...

II OPP 10/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-13

wystąpił z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienie o odrzuceniu skargi (pismo z dnia 12 listopada 2011 r. błędnie zatytułowane...
wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia) oraz o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym. Postanowieniem z dnia 23 grudnia 2011 r. przyznano...

I OPP 32/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-05

Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę. W październiku 2007 r. ustanowiony w ramach prawa pomocy pełnomocnik wystąpił z wnioskiem o przywrócenie terminu...
o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Na to postanowienie skarżący wniósł zażalenie. Postanowieniem z dnia 6 marca 2008 r. Naczelny Sąd Administracyjny...

I OPP 77/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-21

tej skarżący zawarł wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego z dnia 13 października 2010 r. wezwano skarżącego...
. Zarządzeniem z dnia 29 lipca 2011 r. sprawę skierowano na posiedzenie niejawne celem rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Zarządzeniem z dnia 31...

II OPP 34/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-30

listopada 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosków L. L. 1) o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wyłączenie sędziów NSA oraz 2...
. o wznowienie postępowania sądowego, sygn. akt IV SA/Gl 603/09 postanawia: 1) odrzucić wniosek o przywrócenie terminu, 2) odrzucić wniosek o wyłączenie sędziów NSA...

II GSK 1278/20 - Wyrok NSA z 2021-04-13

wniosku z dnia [...] lipca 2018 r. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia oraz zażalenia na postanowienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie z dnia...
. na bezczynność Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia oraz zażalenia 1. stwierdził bezczynność organu...

I OPP 28/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-21

. - A. W dniu 23 maja 2006 r. wpłynęła skarga kasacyjna K. W. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia. Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia...
6 czerwca 2006 r. odrzucił wniosek K. W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej i odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu...

II GSK 1336/20 - Wyrok NSA z 2021-02-25

w przedmiocie rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia oraz zażalenia 1. uchyla zaskarżony wyrok w całości; 2. stwierdza, że doszło do bezczynności organu...
Społecznych w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia oraz zażalenia, 1. stwierdził bezczynność organu w rozpoznaniu wniosku o przywrócenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   32