Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przejęcie mienia X

I SA/Wa 287/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-26

niejawnym wniosku [...] o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi [...] na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] grudnia 2015 r...
., nr [...] w przedmiocie reformy rolnej postanawia odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Pismem z dnia [...] stycznia 2016 r. (data nadania 3 lutego 2016 r...

I SA/Wa 2423/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-23

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] września 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem...
z dnia [...] września 2020 r. nr [...] Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi odmówił przywrócenia terminu do złożenia odwołania., W sprawie ustalono następujący stan faktyczny...

I SA/Wa 287/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-26

niejawnym wniosku J.T. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi [...] na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] grudnia 2015 r...
., nr [...] w przedmiocie reformy rolnej postanawia przywrócić J.Z. termin do wniesienia skargi. Pismem z dnia [...] stycznia 2016 r. (data nadania 3 lutego 2016 r...

I OSK 237/05 - Wyrok NSA z 2005-12-13

. (...) w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania w sprawie odmowy przyznania odszkodowania oddala skargę kasacyjną. I OSK 237/05...
postanowienie z dnia 3 marca 2004 r. odmawiające przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania zakończonego decyzją Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast...

IV SA/Wa 786/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-19

decyzji oraz postanowienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] marca 2011r. w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie...
, organ uznał za wniosek o przywrócenie terminu i wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy pismo skarżącej B.W. z dnia [...] kwietnia 2005r. zatytułowane 'odwołanie od decyzji...

I SA/Wa 322/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-30

, że skorzystanie przez skarżącą z instytucji przywrócenia terminu mogłoby spowodować uniknięcie konsekwencji wynikających z wniesieniem środka odwoławczego po terminie. Jednakże zgodnie...
z art. 58 § 1 kpa przywrócenie uchybionego terminu może nastąpić wyłącznie na prośbę zainteresowanego, przy spełnieniu dodatkowo warunków przewidzianych prawem (art. 58...

I SA/Wa 2956/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-12

o przywrócenie terminu oraz zgłosił prawa i zarzuty przeciw upaństwowieniu firmy [...]. Zgodnie bowiem z § 28 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. prawa...
z zachowaniem wymogów określonych w tym rozporządzeniu. Minister podniósł, że E. C., reprezentowany przez adw. E. K., wnioskiem z dnia 17 lutego 1947 r. wystąpił o przywrócenie...

I SA/Wa 1951/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-25

ostateczna nie może być uchylona, choćby wydana została z naruszeniem prawa. Termin ten nie może być przywrócony, gdyż nie jest on terminem, do zachowania którego obowiązana...
akcentują również, że termin ten nie może być przywrócony na ogólnych zasadach zawartych w art. 58 k.p.a., dotyczy on bowiem czynności organu, nie zaś czynności strony (porównaj...

I OSK 2455/14 - Wyrok NSA z 2018-03-07

. I OSK 1604/09). Termin ten ma charakter materialny i nie podlega przywróceniu ani przerwaniu. Z tej przyczyny Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi odstąpił od przeprowadzania...
takiej możliwości ustawodawca), nie może być on przywrócony (nie jest terminem, do którego zachowania obowiązana jest strona, lecz jego adresatem jest organ), a jego upływ...

I OSK 2995/14 - Wyrok NSA z 2016-10-18

go jako wniosku o wznowienie postępowania wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu, albowiem bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu. Wspomniany wniosek I. K...
1   Następne >   +2   4