Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przeciwdziałanie alkoholizmowi X

II GSK 816/08 - Wyrok NSA z 2009-03-31

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przywrócenia terminu do dokonania wpłaty w sprawie dotyczącej sprzedaży napojów alkoholowych oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia...
[...] sierpnia 2007 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przywrócenia terminu do dokonania wpłaty w sprawie dotyczącej sprzedaży napojów alkoholowych...

II GSK 817/08 - Wyrok NSA z 2009-03-31

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przywrócenia terminu do dokonania wpłaty w sprawie dotyczącej sprzedaży napojów alkoholowych oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia...
[...] sierpnia 2007 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przywrócenia terminu do dokonania wpłaty w sprawie dotyczącej sprzedaży napojów...

III SA/Kr 1064/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-09

Kolegium Odwoławczego z dnia 16 lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania skargę oddala Zaskarżonym przez Spółkę - A Sp...
przywrócenia terminu do złożenia odwołania od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy z dnia [...] 2018 r. nr [...] o cofnięciu wydanego dla skarżącej Spółce zezwolenia...

III SA/Kr 1063/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-09

Kolegium Odwoławczego z dnia 16 lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania skargę oddala Zaskarżonym przez Spółkę - A Sp...
przywrócenia terminu do złożenia odwołania od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy z dnia [...] 2018 r. nr [...] o cofnięciu wydanego dla skarżącej Spółki zezwolenia...

I SA/Gl 398/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-10

o przywrócenie terminu do jego złożenia., W uzasadnieniu wniosku podatnik wskazał, że uchybienie terminowi złożenia środka zaskarżenia od decyzji organu I instancji...
art. 150 Ordynacji podatkowej, nie miało podstaw prawnych., Z treści wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania wynika, że podatnik dowiedział się o decyzjach...

VI SA/Wa 1963/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-20

za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest terminem prawa materialnego, który nie podlega przywróceniu i nawet niewielkie jego uchybienie musi skutkować...
w opłacie wynikło z przyczyn od niego niezależnych, albowiem pod koniec maja 2007 r. był on chory na serce. Uzupełniając wniosek o przywrócenie terminu pełnomocnik...

VI SA/Wa 1964/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-20

cele ustawy i jest rażąco niesprawiedliwa. Skarżąca powołując się na dyspozycję przepisu art. 58 § 1 k.p.a. uznała, iż przesłanki do przywrócenia terminu zostały spełnione...
napojów alkoholowych jest terminem prawa materialnego, który nie podlega przywróceniu i nawet niewielkie jego uchybienie musi skutkować wydaniem decyzji stwierdzającej...

III SA/Po 483/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-12-16

niejawnym sprawy ze skargi Z.K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...
. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ., Powyższe orzeczenie Sądu...

II SA/Po 782/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-07

, o której mowa w art. 111 ust. 7 ustawy jest czynnością stricte procesową, do której zastosowanie mają przepisy zezwalające na przywrócenie terminu w razie udowodnienia braku winy...
, do której powinny mieć zastosowanie przepisy k.p.a. zezwalające na przywrócenie terminu. Strona skarżąca w odwołaniu od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy B. w sposób wyczerpujący...

VI SA/Wa 2006/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-28

. sp. z o.o. z siedzibą w B. złożyła skargę z dnia [...] października 2007 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z wnioskiem o przywrócenie terminu...
do złożenia skargi., Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia [...] grudnia 2007 r. (sygn. akt VI SA/Wa [...]) przywrócił termin do wniesienia skargi., W uzasadnieniu...
1   Następne >   +2   5