Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Ke 734/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-12-31

o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi R.M. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. z [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy...
przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia odmówić przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi. R.M., reprezentowany przez pełnomocnika...

II GZ 749/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-18

przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu w sprawie ze skargi M. sp. z o.o. w B. na decyzję Zarządu Województwa W. z dnia [...] marca 2013 r., nr [...] w przedmiocie...
określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej postanawia: 1. uchylić zaskarżone postanowienie; 2. przywrócić termin do wniesienia...

I SA/Bd 741/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-05-21

niejawnym wniosku G. P. i S. P. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 15 listopada 2013r...
zostało skarżącym doręczone w dniu 05 grudnia 2013r. (k. 231 i 232 akt sądowych)., W dniu 17 grudnia 2013r. skarżący złożyli do tut. Sądu wniosek o przywrócenie terminu...

II SA/Sz 404/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-11-27

w składzie następującym : Sędzia NSA Grzegorz Jankowski po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku G. S. o przywrócenie terminu...
do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi oraz wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi na decyzję Wojewody...

VI SA/Wa 1875/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-23

. na posiedzeniu niejawnym wniosku B. P. sp. z o.o. z siedzibą w W. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi B. P. sp. z o.o....
drogowym postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy. Skarżąca - B. P. sp. z o.o. z siedzibą w W., wniosła...

I SA/Gl 959/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-11-04

wygaśnięcia decyzji dotyczącej łącznego zobowiązania pieniężnego na 2013 r. w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu p o s t a n...
a w i a przywrócić termin. WSA/post.1 - sentencja postanowienia Wyrokiem z dnia 5 marca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił decyzję Samorządowego Kolegium...

I SA/Gl 958/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-11-04

wygaśnięcia decyzji dotyczącej łącznego zobowiązania pieniężnego na 2012 r. w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu p o s t a n...
a w i a przywrócić termin. WSA/post.1 - sentencja postanowienia Wyrokiem z dnia 5 marca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił decyzję Samorządowego Kolegium...

I SA/Gl 957/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-11-04

wygaśnięcia decyzji dotyczącej łącznego zobowiązania pieniężnego na 2011 r. w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu p o s t a n...
a w i a przywrócić termin. WSA/post.1 - sentencja postanowienia Wyrokiem z dnia 5 marca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił decyzję Samorządowego Kolegium...

I SA/Po 1109/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-12-10

niejawnym wniosku W. N. o przywrócenie terminu do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi W. N. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia...
[...] Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia postanawia: przywrócić skarżącemu termin do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa...

I GZ 468/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

przywrócenia terminu do uzupełnienia braków wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi D. G. na decyzję...
. postanowieniem z 5 września 2013 r. sygn. akt III SA/Łd 580/13 odmówił D. G. przywrócenia terminu do uzupełnienia braków wniosku o przyznanie prawa pomocy (pkt 1) i przyznania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100