Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy urzędów państwowych X

III ZP 5/01 - Uchwała Sądu Najwyższego z 2001-04-03

na jego wniosek postanowi przywrócenie uchybionego terminu. Powódka nie wykazała żadnych okoliczności niezależnych od niej, które uzasadniałyby przywrócenie uchybionego...
umowę o pracę z powódką, nie może być podstawą do przywrócenia terminu. Okoliczność taka mogłaby być podstawą do wznowienia postępowania zakończonego wyrokiem wydanym...

I OSK 924/06 - Wyrok NSA z 2007-04-11

z ponad ośmiomiesięcznym uchybieniem terminu) J. M. zwrócił się z prośbą o przywrócenie terminu do jego wniesienia., Po przekazaniu odwołania według właściwości Prezesowi...
sposób do powołanego wniosku o przywrócenie terminu oraz do kwestii zachowania terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, który zgodnie z art. 129 § 2 w zw. z art. 127...

II SA 779/98 - Wyrok NSA z 1998-07-03

Administracyjny na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ przywrócił Witoldowi M. termin...
z prośbą o przywrócenie terminu wniesienia skargi, ponieważ uzyskał on od organu wadliwe informacje co do sposobu kwestionowania decyzji. Skarżący wystąpił z taką prośbą...

II SA/Wr 540/99 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1999-05-24

o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania i po wyczerpaniu postępowania administracyjnego, będzie przysługiwała ewentualna skarga na decyzję ostateczną do Naczelnego Sądu...
ze zmianą przepisów określających właściwość instancyjną, a przez to i rzeczową organów administracji publicznej, pracownik ten może w terminie siedmiu dni wnieść odwołanie...

III OSK 483/21 - Postanowienie NSA z 2022-02-24

z jednoczesnym wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia. Z tego też powodu, skoro organ nie pozostawał bezczynny i rozpoznał odwołanie, wydając (wprawdzie naruszającą prawo...
na bezczynność i niezałatwienie sprawy w terminie poprzez niezłożenie jej propozycji służby. W odpowiedzi pismem z 8 września 2017 r. Szef Krajowej Informacji Skarbowej...

III OSK 558/21 - Wyrok NSA z 2022-03-16

stosunku służby i przywrócenie do służby oraz ww. postanowieniem Sądu Rejonowego [...] - stwierdził niedopuszczalność odwołania., W uzasadnieniu postanowienia organ wskazał...
istnienia stosunku służby i przywrócenia do służby za niedopuszczalne., Skargę od powyższego postanowienia złożył W. R., zarzucając mu naruszenie art. 165 ust. 7 w zw...

II SA 92/93 - Wyrok NSA z 1993-02-17

skorzystała, wnosząc o przywrócenie do pracy., Minister Finansów decyzją z dnia 20 listopada 1992 r. nr ON 3-0350-22/92 zaskarżoną 'decyzję' utrzymał w mocy, podzielając...
za porzucenie pracy w myśl art. 65 par. 1 Kp uważa się samowolne uchylenie się od pracy bez zawiadomienia zakładu pracy we właściwym terminie o przyczynie nieobecności...

III ZP 14/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 2002-04-24

prokuratora Prokuratury Krajowej Iwony Kaszczyszyn w sprawie z powództwa Marka B. przeciwko Skarbowi Państwa - (...) Kuratorowi Oświaty w Rz. o przywrócenie do pracy...
. 13[1] stosuje się nie tylko w odniesieniu do wysokości i terminów zapłaty świadczenia pieniężnego, ale także w zakresie, w jakim pozbawia on pracownika prawa...

II SA 1177/89 - Wyrok NSA z 1989-11-17

tej ustawy wniósł o przywrócenie do pracy. W uzasadnieniu skargi stwierdził, że wypowiedzenie wycofał na prośbę kierownictwa Oddziału; zaproponowało mu ono nowe warunki płacowe...
. wypowiedział z zachowaniem powyższego terminu stosunek pracy, na co pracodawca w dniu 23 maja 1989 r. wyraził zgodę., Wprawdzie wypowiedzenie stosunku pracy...

II SAB/Po 193/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-03-14

Skarżący, jest niewątpliwie odzyskanie statusu funkcjonariusza i przywrócenie do służby., Nie może jednak w ocenie Sądu być wątpliwości również co do tego, że zamierzonego celu...
wprowadzającej przepisy o KAS, zgodnie z którym wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji ustalającej warunki pełnienia służby przysługuje w terminie 14 dni...
1   Następne >   2