Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy samorządowi X

II SA/Po 185/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-03-11

. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, w sprawie ze skargi M.H. na uchwałę Rady Gminy L. z [...] 2012 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia...
wygaśnięcia mandatu wójta postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. /-/ J. Zieliński 31 grudnia 2013 r. do tutejszego Sądu wpłynął...

IV SA/Gl 546/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-01-13

pomimo przebywania na 5-dniowym zwolnieniu lekarskim przedstawił Wójtowi na piśmie wyjaśnienia w tej sprawie wraz z projektem wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia...
odrzucony ponieważ Wójt wysłał pismo w wersji elektronicznej bez dołączenia do niego wniosku w formacie pdf. Skarżący proponował wystosowanie wniosku o przywrócenie terminu...

II SA/Sz 1259/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-06-14

, w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego., Wraz ze skargą złożono wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...
14 września 2016 r., Uzasadniając wniosek o przywrócenie terminu, skarżący wyjaśnił, że rozstrzygnięcie nadzorcze zostało przesłane przez organ pocztą elektroniczną...

II OSK 648/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-01

pouczenia może być podstawą wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, jeżeli skarżący nie dokonał tej czynności w terminie bez swojej winy (art. 86 § 1 p.p.s.a....
). W tej sprawie skarżący nie składał wniosku o przywrócenie terminu i wniosek taki nie był rozpatrywany przez sąd pierwszej instancji. Ponadto skarżący powołuje...

III SA/Gl 211/22 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2022-04-12

stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie skarga została wniesiona po upływie ustawowego terminu przewidzianego w art. 53 § 1 p.p.s.a., a skarżący nie złożył wniosku o przywrócenie...
w celu stwierdzenia jej dopuszczalności. Podstawową przesłanką dopuszczalności skargi jest jej wniesienie w terminie., Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002...

II SA/Bk 789/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-02-05

, a w złożonym w dniu [...] sierpnia 2007r. piśmie nie zwróciła się z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia takiego wezwania, tym samym nie wyczerpała skutecznie trybu...
musi liczyć się ze zwolnieniem dyscyplinarnym. Jednocześnie podkreślono, iż skarżąca uchybiła terminowi na wezwanie Zarządu Powiatu do usunięcia naruszenia prawa...

III SA/Łd 98/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-10-13

13 maja 2010 r. przywrócił skarżącemu termin do wniesienia skargi., Na rozprawie w dniu 22 września 2010 r. skarżący podniósł, że R.M. brał udział w pracach komisji...
postanowieniem z dnia 13 maja 2010 r. przywrócił A.S. termin do wniesienia skargi na czynności postępowania konkursowego., Po ustaleniu stanu faktycznego sprawy sąd w części uznał...

III KKO 1/96 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1996-10-04

Rejonowego-Sądu Pracy w J. Jednocześnie w tym samym dniu Andrzej G. wniósł odwołanie do Sądu Rejonowego-Sądu Pracy w J. Sąd ten przywrócił powodowi termin do złożenia...
objęcia stanowiska Kierownika Biura Architekta Miejskiego. Pismo to zawierało pouczenie o możliwości złożenia w terminie 7 dni odwołania do Sądu Pracy. Wymienione...

II OSK 1775/07 - Wyrok NSA z 2008-03-10

skargę na tą uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wniosła o uznanie uchwały za nieważną bowiem nie zawiadomiono jej o terminie sesji, na której podjęto...
pisemnie jej członków najpóźniej na 3 dni przed terminem posiedzenia, wskazując miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia posiedzenia oraz dostarcza radnym proponowany porządek...

II SA/Wr 854/03 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-09-16

w możliwie ściśle oznaczonym terminie, a to ze względu na ich charakter aktów prawa lokalnego i przez to istotność dla obrotu prawnego. Przepis art. 91 ust. 1 zdanie pierwsze...
lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni...
1   Następne >   2