Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Powszechny obowiązek obrony X

II SA/Wa 1251/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-02

[...] lipca 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o przyznanie służby zastępczej - oddala skargę - Wnioskiem z 21 maja 2008 r...
o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku. Uzasadniając wniosek o skierowanie do służby zastępczej K. K. wskazał, że ukończył 29 lat, ma ukształtowany światopogląd...

IV SA/Wr 638/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-11-13

we Wrocławiu z dnia [...] r. sygn. akt IV SA/Wr 638/06 odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia skargi i odrzucił wniosek skarżącego o przywrócenie terminu...
'., W uzasadnieniu decyzji pouczono stronę o prawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w terminie 30 dni od dnia doręczenia. Strona decyzję...

II SA/Wa 1252/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-02

Służby Zastępczej w S. K. K. zwrócił się z prośbą o przeznaczenie go do służby zastępczej. We wniosku tym zawarł również prośbę o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku...
również, że Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku tym zawarł pogląd o możliwości przywrócenia poborowemu terminu do złożenia wniosku o skierowanie do służby zastępczej...

IV SAB/Gl 2/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-04-20

wniosku o przywrócenie terminu do złożenia odwołania. Następnie pismem z dnia [...]r., skierowanym do TWKL w G., jeszcze raz wniósł o uzupełnienie orzeczenia TWKL...
stosowne rozstrzygnięcie. Sygnalizował, że organ wyższego szczebla nie ma prawa rozpoznawać odwołania ani wniosku o przywrócenie terminu, dopóki nie zostanie wydane...

II SA/Ke 576/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-11-22

, że wnioskodawca nie zwrócił się do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w trybie art. 58 kpa o przywrócenie terminu do złożenia wniosku., Skargę do Wojewódzkiego Sądu...
prośbę o przywrócenie terminu w trybie unormowanym w art. 58 kpa., Jednak uchybienie terminu, przewidzianego w § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006...

II SA/Sz 128/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-04-25

o przysługujących mu środkach prawnych jednak, taki brak pouczenia mógłby być podnoszony przez stronę w ewentualnym wniosku o przywrócenie terminu do wezwania organu do usunięcia...
wnosząca skargę po terminie powinna złożyć wniosek o przywrócenie terminu do skorzystania z tego środka., W skardze wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

III SA/Kr 401/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-07-24

. Z ostrożności procesowej '...w oparciu o treść art. 87 § 1 i § 3 p.p.s.a. w zw. z art. 112 k.p.ai...' wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od decyzji...
do zbędnego formalizmu i przedłużania postępowania. Sąd administracyjny w sytuacji złożenia wniosku o przywrócenie terminu z powodu błędnego pouczenia zobowiązany byłby...

II OSK 1582/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-06

. Dodatkowo Sąd I-instancji podkreślił, iż skarżący nie wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia skargi., W skardze kasacyjnej, sporządzonej przez adwokata, skarżący...
po upływie terminu przewidzianego w art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - zwana...

II OSK 1488/08 - Wyrok NSA z 2009-01-23

sprawy., Wnioskiem z dnia [...] listopada 2006 r., skierowanym do Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w R., M. S. zwrócił się o przywrócenie terminu...
skarżącego do sprecyzowania, czy jego wniosek dotyczy w istocie przywrócenia terminu do dochodzenia roszczeń związanych z odprawą wypłacaną w czasie zwolnienia z zasadniczej...

II SA/Wa 1766/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-16

, powołując się na dotychczasowe ustalenia. Dodatkowo podniósł, że M. S. nie przedstawił w skardze argumentów pozwalających na przywrócenie terminu do złożenia wniosku...
z dnia [...] września 2007 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 1. uchyla zaskarżone postanowienie 2...
1   Następne >   3