Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X

I SA/Kr 153/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-03-29

wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku;, - art. 58 § 1 w zw. art. 59 § 1 k.p.a. poprzez brak merytorycznego rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu...
postępowania dowodowego, w tym nierozpoznanie wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy;, - art. 31zq ustawy o COVID-19, poprzez...

V SA/Wa 2064/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-22

umorzenia należności z tytułu opłat za używanie lokalu mieszkalnego; postanawia: odmówić przywrócenia terminu Postanowieniem z dnia 13 września 2007 r. Wojewódzki Sąd...
nadania) skarżąca wniosła o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi. Skarżąca wyjaśniła, że nie otrzymała wezwania do uiszczenia wpisu ani też nie znalazła...

II SA/Łd 305/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-09-23

. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 20. maja 2008 r...
pielęgnacyjnego p o s t a n a w i a : przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej. WSA/post.1 - sentencja postanowienia Wyrokiem z dnia 20. maja 2008 r. Wojewódzki Sąd...

II SA/Op 361/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-10-12

i specjalnego zasiłku celowego na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi. Działająca w imieniu...
2015 r., wniesionymi za pośrednictwem poczty w dniu 22 lipca 2015 r. (data stempla pocztowego), ustanowiony z urzędu pełnomocnik M. M. zwrócił się o przywrócenie terminu...

V SA/Wa 2064/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-06

niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi sprawy ze skargi A. W. na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia [...] kwietnia 2007 r...
. Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu opłat za używanie lokalu mieszkalnego; postanawia: odmówić przywrócenia terminu; Postanowieniem z dnia 13...

II SA/Łd 445/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-06-29

: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia oświadczenia o zrealizowaniu przedsięwzięć zadeklarowanych we wniosku i planie rozwoju gospodarstwa niskotowarowego...
odwoławczy uznał bowiem, że organ I instancji powinien potraktować pismo M. A. z dnia 20 lutego 2009 r., jako prośbę o przywrócenie terminu do złożenia oświadczenia...

I SAB/Gd 7/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-10-13

, że skarżący nie uzupełnił braków formalnych w terminie, mimo że skarżący braki te uzupełnił,, - brak podjęcia czynności wyjaśniających w zakresie wniosku o przywrócenie...
terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku z dnia 27 października 2009 r. oraz brak wezwania skarżącego do uzupełnienia braków formalnych wniosku, o przywrócenie...

V SA/Wa 18/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-23

Regionalnego ARIMR w W. z dnia [...] października 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braków wniosku o przyznanie płatności...
września 2008 r. wnioskodawca złożył wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków wniosku, dopełniając jednocześnie w tym samym dniu czynności dla której uchybił...

II SA/Op 79/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-04-09

) organ wskazał, że termin z ust. 1 pkt 1 nie podlega przywróceniu. Wyjaśnił też, że dołączony do akt sprawy aneks do umowy sprzedaży nie został uwzględniony...
do złożenia wniosku;, - niepotraktowanie złożonego wniosku o płatność jako prośby strony o przywrócenie terminu, skoro - jak zaakcentował, w dacie jego złożenia...

SA/Bd 2567/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-02-19

przywrócenia P. D. terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta B. z dnia [...] nr [...] o rozłożeniu na raty zadłużenia w wysokości [...] zł wg ustalonego...
natomiast zostało wniesione 04.03.2003 r. We wniosku o przywrócenie terminu Strona powołała się na chorobę matki 80-letniej inwalidki, nad którą sprawuje opiekę...
1   Następne >   +2   +5   +10   13