Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od spadków i darowizn X

I SA/Gl 349/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-12-07

przywrócenia K. K. terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w B. z dnia [...] nr [...] ustalającej zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków...
r. oraz z dnia 10 stycznia 2011 r. podatnik zwrócił się do Dyrektora Izby Skarbowej w K. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu...

I SA/Gl 139/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-05-31

Naczelnika Urzędu Skarbowego w R. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przywrócenia terminu do złożenia zgłoszenia SD-Z2 o nabyciu...
Naczelnika Urzędu Skarbowego w R. z dnia [...] r. R. W. (dalej jako 'skarżąca'), reprezentowana przez pełnomocnika w osobie adwokata, wniosła o przywrócenie terminu...

II FSK 1185/12 - Wyrok NSA z 2014-04-29

w Szczecinie z dnia 12 września 2011 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia zgłoszenia oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 9 lutego 2012 r. sygn. akt...
z dnia 12 września 2011 r. i poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z dnia 14 czerwca 2011 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu., Przedstawiając...

III SA/Wa 1121/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-03

Izby Skarbowej w W. z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie przywrócenia terminu do złożenia zgłoszenia...
Skarbowego w O. z dnia [...] października 2009 r. nr [...] odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie przywrócenia terminu do złożenia zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy...

II FZ 614/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-06

od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 10 października 2007 r., sygn. akt I SA/Łd 752/07 w zakresie przywrócenia terminu wydanego w sprawie...
z dokonaniem tej czynności przysługiwało mu prawo do złożenia wniosku o przywrócenie terminu. Zatem wniosek skarżącego z dnia 26 lipca 2007 r. o przywrócenie terminu...

I SA/Ol 767/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-12-15

Skarbowej z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zgłoszenia o nabyciu spadku oddala skargę Postanowieniem z dnia '[...]', sygn. akt...
czerwca 2010 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego postanowieniem z dnia '[...]' odmówił przywrócenia terminu do złożenia zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych...

I SA/Kr 638/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-15

. wszczęcia postępowania w sprawie przywrócenia terminu do złożenia zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych SD-Z2 z tytułu nabycia spadku po zmarłej E. G...
się z datą 27 maja 2021 r., gdyż taka data widniała na pieczęci. Dodatkowo zwrócił się m.in. z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia 'Zgłoszenia o nabyciu...

III SA/Wa 297/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-16

w W. z dnia [...] grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przywrócenia terminu do złożenia zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw...
majątkowych z tytułu nabycia praw do spadku oddala skargę Pismem z 18 lipca 2007 r. zatytułowanym 'wniosek o przywrócenie terminu' Skarżąca - K. L. wniosła o przyjęcie...

I SA/Op 185/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-09-10

Dyrektora Izby Skarbowej w O. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do zgłoszenia nabycia spadku 1. uchyla zaskarżone postanowienie...
. przywrócenia terminu do zgłoszenia nabycia spadku po zmarłej matce M. B., Postanowienie to zostało poprzedzone postępowaniem o następującym przebiegu:, Strona w dniu 4...

I SA/Gl 432/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-11-05

o s t a n a w i a odrzucić wniosek S. G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. WSA/post.1 - sentencja postanowienia Postanowieniem z dnia 9 lipca 2007 r. odrzucono...
o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Wniosek ten wpłynął do tutejszego Sądu w dniu 23 sierpnia 2007 r. W treści uzasadnienia wskazano, że 'przez nieznajomość prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   37