Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek leśny X

III SA/Po 712/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-11-23

zobowiązania podatkowego w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości za 2011 rok postanawia : odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi x pismem z dnia 17 sierpnia 2011 r...
z dnia 31 października 2011 r. strona skarżąca złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. W uzasadnieniu wskazano, że termin został przekroczony...

I SA/Łd 654/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-10-21

, że zaskarżoną decyzję organ pierwszej instancji doręczył K. P. w dniu 8 stycznia 2010 r. Odwołanie od decyzji wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia odwołania K...
staje się ostateczna., Kolegium wskazało na swoje postanowienie z dnia [...] r., nr [...], którym odmówiło K. P. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...

I SA/Ol 658/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-02-27

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego przywrócenia terminu oddala...
), odmówiło stwierdzenia nieważności własnego postanowienia z '[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego przywrócenia terminu...

III SA/Po 318/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-08-04

postanowienie K. M. wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, wskazując że złożenie odwołania po terminie było spowodowane koniecznością osobistego wykonania...
administracyjny nie jest uprawniony do ewentualnego przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji podatkowej. Wniosek skarżącej w tym względzie zawarty w skardze winien...

I SA/Ke 545/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-04-07

pozwalającej na uznanie jej za wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odwołania, nie zasługuje na uwzględnienie., Z tych względów zatem Wojewódzki Sąd Administracyjny...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania 1. oddala skargę; 2. przyznaje od Skarbu...

I SA/Lu 889/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-02-26

przedmiotów opodatkowania, tj. w dniu 11 lutego 2015 r. i ewentualnego ubiegania się o przywrócenie terminu do dokonania takiej czynności procesowej., Z tych względów...

II FSK 1512/06 - Wyrok NSA z 2007-06-12

przedawnienia wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od tej decyzji. Ponadto skarżący wniósł o nakazanie Burmistrzowi R. dokonania zwrotu nienależnie...
. termin ten został wydłużony do 5 lat, lecz zgodnie z art. 24 par. 1 i 2 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 169 poz. 1387 ze zm...

II FSK 1511/06 - Wyrok NSA z 2007-06-12

ostatniego z ww. aktów prawnych z powodu przedawnienia wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od tej decyzji. Ponadto skarżący wniósł o nakazanie Wójtowi Gminy K...
, jeżeli żądanie zostało wniesione po upływie roku od jej doręczenia. Od dnia 1 stycznia 2003 r. termin ten został wydłużony do 5 lat, lecz zgodnie z art. 24 par. 1 i 2 ustawy z dnia 12...

II FSK 620/08 - Wyrok NSA z 2009-10-07

nieważności decyzji. Organ odwoławczy wskazał ponadto, że powyższy termin nie podlega przywróceniu, przedłużeniu czy też zawieszeniu, co Strona podnosiła w odwołaniu. Upływ terminu...
podatkowy wskazał, że powyższy termin nie podlega przywróceniu, przedłużeniu czy też zawieszeniu, a złożenie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji po upływie termin...

II FSK 343/05 - Wyrok NSA z 2006-03-08

', nie przywrócił im charakteru użytków rolnych, stąd w ewidencji gruntów zakwalifikowano je do 'terenów różnych /Tr/', obejmujących zarówno 'grunty przeznaczone do rekultywacji...
lokalnych zrezygnował z dotychczasowego określenia 'grunty służące do prowadzenia działalności gospodarczej' i zastąpił go terminem 'grunty związane z działalnością...
1   Następne >   2