Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób prawnych X

II FZ 104/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-07

Siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu biegnie od daty ustania przyczyny uchybienia. Jeżeli przeszkodą w dochowaniu terminu jest choroba...
, od którego należy liczyć czas do wystąpienia z wnioskiem o przywrócenie terminu. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym...

FSK 2412/04 - Wyrok NSA z 2005-07-13

Na postanowienia w sprawie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia nie przysługuje zażalenie. Skoro bowiem ustawodawca odniósł prawo wniesienia...
wyłączył możliwość zaskarżenia w drodze administracyjnej postanowień, o których mowa w par. 2. Na postanowienie organu odwoławczego odmawiające przywrócenia terminu...

II FSK 3301/15 - Wyrok NSA z 2018-03-02

w O. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 2 października 2014 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. oddala skargę...
dochodowym od osób prawnych za rok 2007., Strona złożyła wniosek z dnia 25 sierpnia 2014 r. o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od decyzji organu I instancji...

II FSK 1434/09 - Wyrok NSA z 2010-12-08

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 21 października 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1) oddala skargę kasacyjną, 2...
r. nr [...], w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania, na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...

II FZ 582/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-10

1. Wniosek o przywrócenie terminu bez równoczesnego dokonania czynności procesowej, o której mowa w art. 87 par. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo...
oddalające wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi GBS Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej...

II FSK 925/06 - Wyrok NSA z 2007-07-19

przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Tadeusza K. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych...
Izby Skarbowej w Ł. z 24 maja 2005 r. (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., Z uzasadnienia postanowienia wynikało, że Dyrektor Izby...

II FZ 678/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-20

odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi M. sp. z o.o. z siedzibą w K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 31 maja 2012 r...
Sąd Administracyjny w Gdańsku odmówił przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi M. sp. z o.o. z siedzibą w K. (zwanej dalej spółką...

I SA/Gl 629/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-02-07

w sprawie wniosku Spółki o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w S. z dnia [...], określającej...
sprawy, odmówił Spółce przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Pierwszego Śląskiego w S. z dnia [...] nr [...]., W uzasadnieniu, Dyrektor Izby...

II FZ 261/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-23

. z o.o. w W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 18 marca 2013 r., sygn. akt I SA/Ga 1186/11 w przedmiocie przywrócenia terminu...
, w sprawie o sygn. akt I SA/Gl 1186/11 odmówił P. sp. z o.o. z siedzibą w W. - nazywanej dalej 'Spółką', przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia...

I SA/Sz 169/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-06-11

na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych...
. Spółka złożyła odwołanie od powyższej decyzji wraz, z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego złożenia., We wniosku o przywrócenie terminu do złożenia odwołania Prezes...
1   Następne >   +2   +5   +10   33