Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób fizycznych X

II FPS 9/08 - Uchwała NSA z 2009-04-21

. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w podatku dochodowym od osób fizycznych po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2009 r...
. 1270 ze zm.): 'Czy niedopełnienie obowiązku złożenia odwołania jednocześnie z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia, o którym mowa w art. 162 § 2 ustawy...

I SA/Gl 1322/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-19

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę. Postanowieniem z dnia...
. 613 z późn. zm. - dalej O.p.) - po rozpatrzeniu wniosku K. S. (dalej strona lub podatnik) z dnia 13 lipca 2015 r. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji...

II FSK 1653/11 - Wyrok NSA z 2013-05-15

Skarbowego L. odwołanie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu od powyższej decyzji., Organ stwierdził, że według art. 223 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej termin do wniesienia...
odwołania upłynął z dniem 24 sierpnia 2010 r. Wraz z odwołaniem skarżąca wniosła o przywrócenie terminu do złożenia odwołania. Postanowieniem z dnia 25 października 2010...

I SA/Gl 178/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-08-10

. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ż...
[...] 2009 r. pełnomocnik podatnika wniosła o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od w/w decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ż. z dnia [...] r. W uzasadnieniu wniosku...

I SA/Łd 511/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-12-17

Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] r. nr [...] [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego...
B. H., dalej: 'Podatnikowi', przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego Ł.-W. z [...] r. w przedmiocie podatku dochodowego...

III SA/Wa 1793/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-21

[...] lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku...
') jest postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia [...] lipca 2019 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji...

II FSK 1180/07 - Wyrok NSA z 2009-07-14

odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w podatku dochodowym od osób fizycznych oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 17 maja 2007 r...
., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz określił...

II FSK 2560/10 - Wyrok NSA z 2012-06-26

od wskazanej decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania zostało natomiast złożone w dniu 18 lutego 2010 r., tj. po upływie...
ustawowego terminu do jego wniesienia., Dyrektor Izby Skarbowej wskazał, że po rozpatrzeniu przesłanego wraz z odwołaniem wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia...

I SA/Gl 30/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-08-06

reprezentowanego przez pełnomocnika M.M. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w K. z dnia...
[...] Nr [...] określającej Z.W. wysokość odsetek za zwłokę od nie wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2008 r. w kwocie [...] zł. - odmówił przywrócenia terminu...

I SA/Gl 29/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-08-06

reprezentowanego przez pełnomocnika M.M. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w K. z dnia...
[...] Nr [...] określającej Z.W. wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. w kwocie [...] zł. - odmówił przywrócenia terminu do wniesienia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100