Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X

IV SA/Wa 1345/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-27

Odwoławczego w W. z dnia [...] maja 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania - oddala skargę - Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
w W. postanowieniem z dnia [...] maja 2011r. po rozpatrzeniu wniosku D. B. o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od decyzji Burmistrza L. nr [...] z dnia...

IV SA/Wa 968/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-03

Odwoławczego w [...] z dnia [...] lutego 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem...
z dnia [...] lutego 2016 r., znak [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] odmówiło R. M. (dalej także jako skarżący) przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...

II SA/Lu 249/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-07-25

wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi p o s t a n a w i a odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Decyzją z dnia [...] r...
. Na powyższe rozstrzygnięcie skarżąca złożyła zażalenie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. W przedmiotowym wniosku skarżąca podniosła...

II SA/Gl 545/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-01-19

Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu oraz stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie...
[...] Spółki Jawnej, wnieśli odwołanie od powyższej decyzji wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności. W jego uzasadnieniu wskazali na nieprawidłowe...

IV SA/Wa 532/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-26

. na posiedzeniu niejawnym wniosku Rady Miejskiej w B. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
., nr [...] w przedmiocie ustalenia obszaru zabudowy śródmiejskiej postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia...

IV SA/Wa 1730/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-10

. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. D. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie ze skargi R. D...
. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] sierpnia 2009 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: - odmówić przywrócenia terminu...

II SA/Sz 1179/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-12-13

. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania I. uchyla zaskarżone postanowienie, II. zasądza od Samorządowego Kolegium...
się z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania., Uzasadniając wniosek wskazał, że nigdy nie został pouczony o sposobie i terminie wniesienia odwołania...

II SA/Lu 685/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-11-05

- w zakresie wniosku skarżącej K. K. - J. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi p o s t a n a w i a odrzucić wniosek Postanowieniem z dnia 1...
. - J. wniosła o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi i uiszczenia wpisu., Wskazała, że wezwanie do uzupełnienia braków otrzymała 'dosłownie parę...

II OSK 1749/14 - Wyrok NSA z 2016-03-09

Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oraz stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] września 2013 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oraz stwierdzenia uchybienia...

IV SA/Wa 1067/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-29

niejawnym wniosku G. H. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na uchwałę Rady Miejskiej K. z dnia (...) marca 2008 r., nr (...) w przedmiocie odrzucenia zarzutu...
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Postanowieniem z dnia 26 września 2008 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   37