Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X

II SA/Ke 354/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-12-14

, że powołanie się przez J. M. w jego odwołaniu na chorobę bez udokumentowania jej, nie może być podstawą do przywrócenia terminu do wniesienia odwołania zgodnie z art. 58 kpa...
o jej oddalenie podtrzymując twierdzenie, że odwołanie zostało wniesione po terminie. Organ stwierdził też, że prośba o przywrócenie terminu została rozpatrzona odmownie...

II SA/Sz 1122/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-12-12

Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone...
sporządzenia [...] r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia. W piśmie tym strona podniosła, że odwołuje się od wydanej opinii o rodzaju choroby...

III SA/Lu 360/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-10-28

z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia., Postanowieniami wydanymi tego samego dnia: [...] czerwca 2010 r., o tym samym numerze: [...] Wojewódzki Zespół...
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności stwierdził uchybienie terminu do wniesienia odwołania od w/w orzeczenia pierwszoinstancyjnego oraz odmówił przywrócenia terminu...

V SA/Wa 1715/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-18

i Polityki Społecznej z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosków o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia...
. (dalej - skarżąca) przywrócenia terminu do złożenia wniosków o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za okres od lipca 2009r. do maja 2010r. W uzasadnieniu...

III SA/Łd 1295/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-02-25

), po rozpatrzeniu wniosku Ł. K. z dnia [...] r. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie...
[...] odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wydanego przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności...

V SA/Wa 1642/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-20

i Polityki Społecznej z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosków o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne...
Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przywrócenie terminu do złożenia wniosków o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenie społeczne...

I OSK 284/07 - Wyrok NSA z 2007-12-06

z odwołaniem wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania oraz konieczności uprawdopodobnienia, że uchybienie terminu nastąpiło bez winy skarżącej. Organ...
kpa. Nieinformowanie skarżącej o możliwości złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia odwołania przeczy zasadzie praworządności określonej w art. 7 kpa...

III SA/Kr 1610/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-04-18

. na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 10 września 2012 r. nr [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...
do wniesienia odwołania skargę oddala. Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności postanowieniem z 10.09.2012r. nr [...] ([...]) odmówił E. S. przywrócenia terminu...

IV SA/Gl 786/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-03-06

się na okoliczności, iż termin do wniesienia odwołania upłynął w dniu 27 czerwca 2017 r., odwołanie wniesiono w dniu 7 lipca 2017 r. bez prośby o przywrócenie terminu do wniesienia...
na żadnym etapie postępowania nie wniosła o przywrócenie terminu do złożenia odwołania., Mając powyższe na względzie Sąd stwierdza, że trafnie organ drugoinstancyjny uznał...

IV SA/Gl 778/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-21

niejawnym wniosku M. S. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi M. S. na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu...
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Ś. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stopnia niepełnosprawności postanawia: odmówić przywrócenia terminu...
1   Następne >   +2   6