Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X

II OZ 906/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-28

Andrzeja Glinieckiego oraz wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wyłączenie sędziego NSA Andrzeja Glinieckiego w sprawie zakończonej prawomocnym...
zażalenie; 2. odrzucić wniosek o wyłączenie sędziego NSA Andrzeja Glinieckiego; 3. odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wyłączenie sędziego NSA...

II FZ 216/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-28

przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia oddalić zażalenie. Postanowieniem z dnia 28 lutego 2013 r., sygn. akt I SA/Ke 722/12, Wojewódzki Sąd...
jako 'Skarżący', na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 29 października 2012 r. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...

II SA/Łd 53/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-07-08

ze skargi Stowarzyszenia A w Ł. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] nr [...], znak: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala...
o 'uznanie kupców za stronę (...) oraz umożliwienie odwołania się od decyzji budowlanej wraz przywróceniem terminu (...) z uwagi na naruszenie podstawowych praw strony - kupca...

II SA/Kr 1191/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1999-11-23

wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od ww. decyzji Prezydenta Miasta K., o uchylenie tej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia...
i o odmowie przywrócenia terminu do jego wniesienia, jednak wniosek Komitetu Ochrony Sikornika potraktował jako podanie o wznowienie postępowania w sprawie pozwolenia...

OSK 1755/04 - Wyrok NSA z 2005-01-20

postanowienie w przedmiocie przywrócenia pełnomocnikowi Wojewody terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej w zakresie nadesłania odpisów tej skargi...
przez adwokata M. M. dotyczących postanowienia Sądu I instancji o przywróceniu terminu do uzupełnienia braków formalnych tej skargi a to ze względu na niezaskarżenie...

I SA 1388/93 - Wyrok NSA z 1994-10-28

określonego podmiotu do zwrotu mienia. Ustawodawca bowiem nie przewidział możliwości przywrócenia tego terminu. Dlatego wniosek, choćby złożony przez uprawniony podmiot...
Zakreślenie przez ustawodawcę terminu do złożenia wniosku /art. 10 ustawy z dnia 25 października 1990 r. i zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe...

I SA 2433/93 - Wyrok NSA z 1995-02-24

z dniem 31 grudnia 1991 r., Jak już wielokrotnie wyjaśniał sąd administracyjny w swoich orzeczeniach, termin ten ma charakter materialnoprawny i nie podlega przywróceniu...
Termin określony w art. 10 ustawy z dnia 25 października 1990 r. o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu...

U 6/93 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1994-04-12

z art. 9 ust. 2 tej ustawy, podlega uchyleniu zgodnie z treścią orzeczenia nie później niż w terminie trzech miesięcy od przedłożenia orzeczenia ministrowi Przemysłu...
i Handlu., W przeciwnym razie przepisy te w zakresie objętym orzeczeniem tracą moc z upływem trzymiesięcznego terminu. Decyzja Nr 4 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9...

II SA/Kr 1231/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-19

i nie udostępniono mieszkańcom, podobnie jak nie przywrócono pasa gruntu wokół dębu, po nieuzgodnionym wybrukowaniu ziemi. Jak wskazało Stowarzyszenie tego rodzaju sprawa mieści...
i 8 K.p.a., Z powyższą decyzją nie zgodziło się Stowarzyszenie '[...]' w K. zaskarżając ją w ustawowym terminie, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego...

II OSK 374/07 - Wyrok NSA z 2008-04-10

Stowarzyszenie podniosło, że parking istnieje od 2003 r. i toczą się postępowania w sprawie nakazania rozbiórki parkingu, przywrócenia terenu do poprzedniego stanu...
jest zaskarżalne. Przysługuje na nie zażalenie, które wnosi się w terminie 7 dni, od dnia doręczenia postanowienia stronie (art. 141 § 2 K.p.a.). Organ odwoławczy, któremu...