Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata targowa X

I SA/Sz 737/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-10-15

przed sądami administracyjnymi. Może ono natomiast stanowić podstawę do przywrócenia terminu do wniesienia skargi, jeśli skarżący zechce z tej możliwości skorzystać...
i wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu złoży ponownie skargę., W sytuacji, gdy skarżący wniesie skargę bezpośrednio do Sądu, Sąd ten jest zobowiązany przekazać skargę...

I SA/Bd 730/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-12-18

piśmie pełnomocnik skarżącego zawarł ponadto wniosek o przywrócenie terminu na wykonanie zarządzenia Sądu dotyczącego wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi...
rozpatrzony wniosek o przywrócenie terminu., Mając powyższe na uwadze, Sąd odrzucił skargę. ...

I SA/Bd 731/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-12-12

., W przedmiotowym piśmie pełnomocnik skarżącej zawarł ponadto wniosek, o przywrócenie terminu na wykonanie zarządzenia Sądu dotyczącego wezwania do uzupełnienia braków formalnych...
pozytywnie rozpatrzony wniosek o przywrócenie terminu., Mając powyższe na uwadze, Sąd odrzucił skargę. ...

I SA/Bd 726/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-12-12

. pismem z dnia 15 listopada 2006 r. do uzupełnienia w terminie 7 dni braków formalnych skargi przez podanie wartości przedmiotu zaskarżenia oraz złożenie opłaconego...
listopada 2006 r. Termin do uzupełnienia braków upłynął z dniem 24 listopada 2006 r. i w tym dniu pełnomocnik skarżącej złożył pismo, w którym wskazał wartość przedmiotu skargi...

I SA/Bd 728/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-12-14

administracyjnymi. Skuteczność takiej czynności nadać może dopiero pozytywnie rozpatrzony wniosek o przywrócenie terminu., Mając powyższe na uwadze, Sąd odrzucił skargę. ...
z dnia 14 listopada 2006 r. do uzupełnienia w terminie 7 dni braków formalnych skargi przez podpisanie skargi, ewentualne nadesłanie podpisanego jej odpisu, podanie wartości...

I SA/Bd 733/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-12-14

o przywrócenie terminu., Mając powyższe na uwadze, Sąd odrzucił skargę. ...
. do uzupełnienia w terminie 7 dni braków formalnych skargi przez podanie wartości przedmiotu zaskarżenia oraz złożenie opłaconego pełnomocnictwa procesowego do działania...

I SA/Bd 736/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-12-14

pozytywnie rozpatrzony wniosek o przywrócenie terminu., Mając powyższe na uwadze, Sąd odrzucił skargę. ...
. pismem z dnia 15 listopada 2006 r. do uzupełnienia w terminie 7 dni braków formalnych skargi przez podanie wartości przedmiotu zaskarżenia oraz złożenie opłaconego...

I SA/Rz 516/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-09-24

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem organu I instancji. Od powyższej decyzji skarżący wniósł odwołanie w dniu 5 listopada...
§ 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Warunkiem zatem skuteczności czynności procesowej jaką...

I SA/Rz 852/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-12-10

była potrzebą przywrócenia ładu i porządku na terenie miasta, ponadto zapewnia lepsze warunki zarówno dla kupujących jak i sprzedających. W celu zachęcenia do skorzystania...
ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość opłaty targowej pobieranej od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach (miejscach w których prowadzona...

II FSK 1235/17 - Wyrok NSA z 2017-07-27

przekazał radzie gminy szerokie kompetencje upoważniając ją do określenia w drodze uchwały zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat...
)., Jak wynika z akt sprawy intencją jaka była wzięta pod uwagę przy podejmowaniu zaskarżonej uchwały była realizacja celu publicznego w postaci dążenia do przywrócenia ładu...