Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata skarbowa X

I SA/Łd 995/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-04-07

. na postanowienie Izby Skarbowej w P.-T. z dnia 3 lipca 1997 r. (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu określonego w art. 175 Kpa - uchyla zaskarżone postanowienie...
terminu przewidzianego w art. 175 par 1 Kpa., W dniu 7 marca 1994 r. do Urzędu Skarbowego wpłynęło pismo Cezarego S. z 6 marca 1994 r., zawierające prośbę o przywrócenie...

FSK 2656/04 - Wyrok NSA z 2005-11-24

lipca 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi na postanowienie Izby Skarbowej...
z dnia 29 stycznia 2003 r. i terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu. Wnioski powyższe były zawarte w skardze kasacyjnej., W uzasadnieniu zaś Sąd stwierdził...

II FSK 1235/05 - Wyrok NSA z 2006-10-04

ze skargi Ireny P., poprzednie nazwisko J. na postanowienie Izby Skarbowej w W. z dnia 6 grudnia 2002 r. (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia...
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę na postanowienie w części dotyczącej odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie, oddalił...

I GZ 3/12 - Postanowienie NSA z 2012-01-17

z dnia 14 listopada 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny, w G. odmówił R. B. przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K...
. z dnia [...] czerwca 2011 r., nr [...] w przedmiocie wymiaru należności celnych w zakresie przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi., W uzasadnieniu...

FSK 2655/04 - Wyrok NSA z 2005-11-24

(...), przywrócenia siedmiodniowego terminu do złożenia niniejszego wniosku oraz uchylenia postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30...
- w formie załączników - historię choroby Skarżącego oraz zaświadczenie lekarskie. Uzasadniając wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu...

III SA/Po 361/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-12-01

z tytułu opłaty skarbowej postanawia odmówić skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia [...] Wojewódzki Sąd...
skarbowej., Pismem z dnia [...] r. skarżący zwrócił się do Sądu o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie zapadłego wyroku. W uzasadnieniu wniosku strona...

I GZ 79/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-12

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu postanowieniem z 18 lipca 2016 r. odrzucił wniosek D. P. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi...
sporządzony wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej., Zaskarżonym postanowieniem WSA we Wrocławiu odrzucił wniosek skarżącego jako niedopuszczalny...

I GZ 78/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-12

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu postanowieniem z 18 lipca 2016 r. odrzucił wniosek D. P. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi...
wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej., Zaskarżonym postanowieniem WSA we Wrocławiu odrzucił wniosek skarżącego jako niedopuszczalny., Wskazał...

I GZ 77/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-12

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu postanowieniem z 18 lipca 2016 r. odrzucił wniosek D. P. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi...
sporządzony wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej., Zaskarżonym postanowieniem WSA we Wrocławiu odrzucił wniosek skarżącego jako niedopuszczalny...

SA/Bk 885/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-11-07

, a organ podatkowy odmawia zwrotu 'nadpłaty'. Zarzuciły nie przywrócenie terminu do złożenia wniosku, co ich zdaniem organy administracyjne powinny poczynić z urzędu...
., W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w B., wnosił o jej oddalenie jako bezzasadnej wykazując oparcie decyzji na przepisach prawa. Co do zarzutu nie przywrócenia terminu...
1   Następne >   3