Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X
  • Symbol

IV SA/Wr 274/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-07-04

niejawnym sprzeciwu Z. R. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] października...
2012 r., nr [...] w sprawie zasiłku celowego postanawia: I. odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu; II. odrzucić sprzeciw; III. odmówić przyznania...

IV SA/Wr 275/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-07-04

niejawnym sprzeciwu Z. R. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] października...
2012 r., nr [...] w sprawie zasiłku okresowego postanawia: I. odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu; II. odrzucić sprzeciw; III. odmówić...

II OZ 416/21 - Postanowienie NSA z 2021-07-28

2021 r. wniosła zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 8 lutego 2021 r., a także wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia...
. art. 49 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi poprzez brak wezwania jej do uzupełnienia złożonego sprzeciwu o wniosek o przywrócenie terminu...

II SA/Gl 776/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-11-25

wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu jeżeli okaże się, że temu terminowi uchybił. Zdaniem skarżącego pismo do Sądu nadał w dniu 30 sierpnia 2018 r...
terminu wniósł o jego nieuwzględnienie., Postanowieniem z dnia 3 czerwca 2019 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odmówił skarżącemu przywrócenia terminu...

IV SA/Po 917/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-02-05

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] maja 2018 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej. Skarżący złożyli również wniosek o przywrócenie terminu...
, o której mowa w art. 138 § 2 k.p.a., przyjął że skarżący faktycznie wnieśli sprzeciw od decyzji [...] maja 2018 r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu...

IV SAB/Wa 43/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-20

sierpnia 2017 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) skarżący wniósł sprzeciw od ww. postanowienia wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do dokonania...
tej czynności., Postanowieniem z dnia 5 stycznia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wniosek skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu...

II SA/Gd 946/22 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2022-11-25

sądu rozpoznania sprzeciwu wniesionego po terminie bez przeprowadzenia procedury związanej z przywróceniem terminu. W rozdziale 3a brak jest również przepisu wyłączającego...
lub ograniczającego stosowanie w postępowaniu wszczętym sprzeciwem instytucji przywrócenia terminu. Złożenie więc przez stronę wniosku o przywrócenie terminu...

II SA/Gd 650/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-12-23

. Z art. 86 § 1 p.p.s.a. wynika, że na wniosek strony, która nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd postanowi o przywróceniu terminu...
, pod warunkiem, że przywrócenie terminu będzie dopuszczalne oraz że zostaną spełnione wymogi wynikające z art. 87 p.p.s.a. W orzecznictwie przyjęto zaś, że do okoliczności...

II SA/Gd 596/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-11-25

. Natomiast z art. 86 § 1 p.p.s.a. wynika, że na wniosek strony, która nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd postanowi o przywróceniu...
terminu, pod warunkiem, że przywrócenie terminu będzie dopuszczalne oraz że zostaną spełnione wymogi wynikające z art. 87 p.p.s.a. W orzecznictwie przyjęto...

III OZ 558/22 - Postanowienie NSA z 2022-09-23

wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu, jednak postanowieniem z 9 maja 2022 r. WSA w Warszawie odmówił przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu...
. W takiej sytuacji, skoro sprzeciw został złożony dopiero w dniu 24 stycznia 2022 r. (data nadania w placówce pocztowej), a złożony wniosek o przywrócenie terminu...
1   Następne >   +2   +5   +10   15