Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Skarżony
  • Symbol

I FZ 477/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-12

odrzucił wniosek P. Sp. z o.o. w L. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w P...
kwestii jednoczesnego wniesienia środka odwoławczego od rozstrzygnięcia odrzucającego pismo z powodu uchybienia terminu do dokonania czynności oraz wniosku o przywrócenie...

II SA/Gd 605/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-03-03

. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, 3. przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej sporządzonej i wniesionej przez pełnomocnika T. B. i L. B...
o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego (vide: pismo k. 22) wskazując, iż z uwagi na chorobę T. B., jej mąż L. B. przeoczył termin do uiszczenia wpisu. W tym samym...

II OZ 2/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-14

kasacyjnej oraz o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi M. N.-S. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów...
z dnia 2 grudnia 2008 r., IV SA/Po 188/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu skargi kasacyjnej oraz wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu...

II SA/Kr 529/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-14

niejawnym wniosku uczestnika KLUB SPORTOWY [...] z siedzibą w K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
[...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania postanawia I. odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, II. odrzucić skargę kasacyjną. W dniu 14...

III SA/Kr 411/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-25

lutego 2009 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: - odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...
., W dniu 15 stycznia 2010 r. pełnomocnik skarżącego wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Samorządowego...

II SA/Kr 858/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-07-14

: 1. odmówić skarżącej Z.J. przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 28 października 2016 r, 2. odrzucić skargę kasacyjna wniesioną wraz...
z wnioskiem o przywrócenie terminu. Stosownie do art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z z 2016 r. poz...

II OZ 457/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-21

postępowania wszczętego wnioskiem o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych w sprawie ze skargi M. G. G. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru...
we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2015 r. o umorzeniu postępowania wszczętego wnioskiem o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych. Postanowieniem z dnia 5...

OSK 951/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-31

oddalające wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia opłaty sądowej i odrzucające skargę na decyzję Komisji Konkursowej w O. z dnia (...) czerwca 2003 r. w przedmiocie...
konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w S. postanawia oddalić zażalenie na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu, odrzucić skargę...

II GZ 847/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-16

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi [...]. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] października 2012 r...
Administracyjny w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 7 października 2014 r. sygn. akt I SA/Bd 224/14 odrzucił wniosek [...] o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej...

II GZ 955/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-30

o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej oraz odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi Z. B. na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji...
wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej. Wnioskodawca wyjaśnił, że wniosek o przywrócenie terminu składa 'z ostrożności procesowej'. Zaznaczył...
1   Następne >   +2   +5   +10   100