Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich X

III FZ 403/22 - Postanowienie NSA z 2022-10-25

odmawiające przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi M. B. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie...
., sygn. akt III SA/Wa 269/22, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi złożonej przez M. B. (dalej...

III FZ 499/22 - Postanowienie NSA z 2022-11-15

. akt III SA/Wa 1033/21, Zastępca Przewodniczącej Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie pozostawił wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia...
od osób prawnych za 2015 r., Pismem z dnia 30 sierpnia 2021 r. skarżący złożył wniosek 'o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na zarządzenie z dnia 23 lipca 2021 r...

III FZ 501/22 - Postanowienie NSA z 2022-11-15

., sygn. akt III SA/Wa 1034/21, Zastępca Przewodniczącej Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie pozostawił wniosek o przywrócenie terminu...
wniosek 'o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na zarządzenie z dnia 23 lipca 2021 r.' Zarządzeniem z dnia 1 marca 2022 r. wezwano skarżącego do doprecyzowania ww...

III FSK 2628/21 - Wyrok NSA z 2022-09-06

. nr 1401-IEW2.4123.135.2019.3.KZ w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania i przywrócenie terminu do wniesienia odwołania oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym...
') na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (dalej: 'Dyrektor') z dnia 18 grudnia 2019 r. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu oraz odmowy przywrócenia...

III FZ 729/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-23

do ponownego rozpoznania. Niezależnie od powyższego, pismem z 22 września 2021 r. skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wraz ze skargą...
wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, ani załączone do tego wniosku oświadczenie sąsiada. Sąd w trybie zażalenia bada bowiem tylko to, czy sąd pierwszej...

III FSK 3269/21 - Wyrok NSA z 2022-10-05

terminowi do wniesienia odwołania oraz odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji, orzekającej o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz ze Spółką...
o odpowiedzialności podatkowej Skarżącego, rozpoczęcia biegu terminu na wniesienie odwołania i uchybienia temu terminowi, w sytuacji, gdy w istocie do takich naruszeń...

III FSK 3270/21 - Wyrok NSA z 2022-10-05

terminowi do wniesienia odwołania oraz odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji, orzekającej o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz ze Spółką...
o odpowiedzialności podatkowej Skarżącego, rozpoczęcia biegu terminu na wniesienie odwołania i uchybienia temu terminowi, w sytuacji, gdy w istocie do takich naruszeń nie doszło...

III FSK 2811/21 - Wyrok NSA z 2022-10-05

uchybienia terminowi do wniesienia odwołania oraz odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji, orzekającej o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz...
doręczyć decyzję w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej Skarżącego, rozpoczęcia biegu terminu na wniesienie odwołania i uchybienia temu terminowi, w sytuacji...

III FSK 3557/21 - Wyrok NSA z 2022-10-05

terminowi do wniesienia odwołania oraz odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji, orzekającej o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz...
o odpowiedzialności podatkowej Skarżącego, rozpoczęcia biegu terminu na wniesienie odwołania i uchybienia temu terminowi, w sytuacji, gdy w istocie do takich naruszeń...

III FSK 2471/21 - Wyrok NSA z 2022-10-05

stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania oraz odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji, orzekającej o solidarnej odpowiedzialności...
, pod którym należało Skarżącemu doręczyć decyzję w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej Skarżącego, rozpoczęcia biegu terminu na wniesienie odwołania i uchybienia...
1   Następne >   3