Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zwierząt X

IV SA/Wa 918/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-28

. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z [...] kwietnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. uchyla zaskarżone...
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm. dalej również 'k.p.a.') w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia...

IV SA/Wa 309/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-21

przywrócenia terminu do umożliwienia stronie wglądu do akt oraz uzupełnienia akt odwoławczych, którym uchylono zaskarżone postanowienie całości i umorzono postępowanie...
. [...] Wojewódzki Lekarz Weterynarii odmówił przywrócenia terminu do umożliwienia stronie wykonania czynności określonych w pismach z 28 czerwca 2013 r., Zażalenie...

II SA/Op 21/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-02-26

się ostateczna. Postanowieniem z dnia 28 października 2013 r. Opolski Wojewódzki lekarz Weterynarii w Opolu odmówił przywrócenia stronie terminu do wniesienia odwołania...
o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, jak również wniosła samo odwołanie. Nadto argumentowała, iż zarówno zaskarżona decyzja jak i decyzja z dnia 19 lipca 2013 r...

IV SA/Wa 1188/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-09

błędnego działania organów administracji jednakże ustawodawca przesądza w treści art. 58 § 3, że przywrócenie terminu do złożenia prośby przewidzianej w art. 58 § 2...
z dnia 15 marca 2013 r. sygn.. akt I OSK 1330/12 strona zwolniona jest od obowiązku złożenia wniosku o przywrócenie terminu, gdy błędne pouczenie polegało na wskazaniu...

IV SA/Wa 3275/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-18

o przywrócenie terminu wniesienia apelacji. Pismem z dnia 16 października 2015 r. Kolegium wezwało W. W. do przesłania dokumentu, z którego wynikałoby, że skutecznie złożył wniosek...
o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji od wyroku w sprawie o sygn. akt [...]. W odpowiedzi na wezwanie W. W. przesłał Kolegium kserokopię postanowienia Sądu...

II SA/Go 901/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-03-04

., 6. Odwołanie od decyzji organu I instancji wniósł F.G., a odrębnym pismem również jego profesjonalny pełnomocnik, który jednocześnie wniósł o przywrócenie terminu...
przywróciło F.G. termin do wniesienia odwołania, a następnie decyzją z dnia [...] października 2014 r. nr [...] utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy z dnia [...] lipca 2014 r...

II SA/Kr 288/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-09-19

również o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania na podstawie art. 58 oraz art. 112 k.p.a., Zaskarżonej decyzji, wnosząca odwołanie zarzuciła:, I. obrazę przepisów...
przez nią, w szczególności nie można żądać od niej złożenia wniosku o przywrócenie terminu. Odnotowania wymaga prezentowane w doktrynie stanowisko, że jeżeli strona zastosowała...

II OSK 803/15 - Wyrok NSA z 2015-10-02

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Termin ten został przywrócony postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 11 lutego 2015 r...
z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy poprzez oddalenie skargi w sytuacji, gdy 'w zaskarżonej decyzji' orzeczono o odebraniu psów bez wskazania jakiegokolwiek okresu (terminu...

IV SA/Wa 386/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-18

Zarządu [...], ponieważ termin skutecznego dokonania tej czynności upłynął w dniu 9 listopada 2018 r. i nie wniesiono o jego przywrócenie., Stowarzyszenie nie zgadzając...
. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z [...] grudnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania 1. uchyla...

II SA/Wr 588/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-03-02

uchybień ustalonych w czasie kontroli:, 1) brak sporządzenia spisu świń i złożenia w Biurze Powiatowym ARiMR w ustawowym terminie - w terminie do dnia 31.12.2019 r.;, 2) brak...
zabezpieczenia budynku, w którym utrzymywane są świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych - w terminie do 31.12.2019 r.;, 3) brak stosowania...
1   Następne >   2