Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X

VII SA/Wa 964/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-30

Zdrowia z dnia [...] kwietnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania skargę oddala Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia...
zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2008r. znak: [....] , po rozpatrzeniu wniosku H. Z. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji z dnia [...] stycznia...

VII SA/Wa 116/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-29

Zdrowia z dnia [...] października 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania skargę oddala Dyrektor [...] Oddziału Wojewódzkiego...
kwietnia 2007 r. bezpośrednio w kancelarii [...] OW NFZ po terminie, bez jednoczesnego wniosku o przywrócenie terminu do złożenia odwołania oraz bez podania przyczyn...

SA/Rz 2052/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-05-24

o Niepełnosprawności w województwie [...] z dnia [...] listopada 2003 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania skargę oddala Przedmiotem skargi...
przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. J. G. podaniem, nadanym w dn.20.08.2003r. skierowanym do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności [...] wystąpił...

III SA/Lu 360/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-10-28

z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia., Postanowieniami wydanymi tego samego dnia: [...] czerwca 2010 r., o tym samym numerze: [...] Wojewódzki Zespół...
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności stwierdził uchybienie terminu do wniesienia odwołania od w/w orzeczenia pierwszoinstancyjnego oraz odmówił przywrócenia terminu...

VII SA/Wa 743/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-11

odmówić T. C. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2007 r...
wniosła m.in. o 'przywrócenie (...) terminu do uwierzytelnienia sprawy' oraz o 'przywrócenie (...) terminu sprawy'., W związku z brakiem możliwości ustalenia...

VII SA/Wa 459/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-27

ubezpieczenia zdrowotnego postanawia: odmówić przywrócenia terminu do złożenia skargi wniesionej przez G. J. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia...
miesięcy być może się mylę, ale czekałem na zaświadczenie z banku', stanowi wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi., Skarżący w piśmie z dnia 31 marca 2009 r...

II OSK 1180/05 - Wyrok NSA z 2006-07-26

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. oddala skargę kasacyjną 2. przyznaje adwokatowi S. P. od Skarbu Państwa kwotę 244 ( dwieście...
odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. J. G. podaniem, nadanym w dniu 20.08.2003 r. skierowanym do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania...

IV SA/Po 61/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-04-01

niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi M. D. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia...
[...] nr [...], w przedmiocie choroby zawodowej postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi /-/ E. Makosz-Frymus W skardze z dnia 14 stycznia 2008r. (data nadania pisma...

VII SA/Wa 1848/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-03

Zdrowia z dnia [...] września 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. skargę oddala Postanowieniem z dnia [...] września 2008 r...
ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą o świadczeniach, po rozpatrzeniu wniesionego przez K. K., wniosku o przywrócenie terminu...

III SA/Lu 59/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-03-18

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Decyzją z dnia [...] listopada 2007 r...
może złożyć skargę na decyzję Wojewody do właściwego miejscowo sądu administracyjnego wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia, z uwagi na błędne pouczenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   31