Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X

IV SA/Wa 197/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-29

Odwoławczego w O. z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
w [...] postanowieniem z [...] listopada 2017 r. po rozpoznaniu podania K.W. odmówiło przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy [...] z dnia...

II SA/Lu 599/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-11-20

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji odmawiającej wydania...
zezwolenia na usunięcia drzewa oddala skargę Postanowieniem z dnia 9 [...] 2008 r. Nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze odmówiło J. L. przywrócenia terminu do wniesienia...

II SA/Lu 1034/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-12-10

kary pieniężnej za usunięcie drzew bez zezwolenia - w zakresie wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie odpisu wyroku wraz...
z uzasadnieniem p o s t a n a w i a odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem. Na rozprawie sądowej...

II SA/Lu 836/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-11-05

bez wymaganego zezwolenia w zakresie wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi p o s t a n a w i a odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi. W dniu...
r. skarżący wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Jako przyczynę uchybienia terminu wskazał trudną sytuację życiową, w szczególności konieczność podjęcia...

II OSK 980/13 - Wyrok NSA z 2014-11-05

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o rozłożenie na raty kary pieniężnej...
, po rozpoznaniu skargi M. G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z [...] lipca 2012 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku...

II OSK 274/10 - Wyrok NSA z 2011-02-08

, jak również ustalającej za powyższe opłatę w kwocie 95428,38 zł., Postanowieniem SKO z dnia [...] grudnia 2008 r., znak [...], po rozpatrzeniu wniosku [...] odmówiono przywrócenia terminu...
do złożenia zażalenia na powyższe postanowienie organu I instancji. Orzekając w ten sposób podano, że aby możliwe było przywrócenie terminu dla dokonania czynności procesowej...

II SA/Op 22/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-09-28

niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 12 marca 2012 r. sygn. akt II SA...
pieniężna za usunięcie drzew postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej. E. O. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na decyzję...

IV SA/Wa 1943/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-04

Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oraz stwierdzenia uchybienia terminu...
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), zwanej dalej 'K.p.a.', odmówiło p. H. M. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...

II OSK 272/10 - Wyrok NSA z 2011-02-08

terminu do złożenia odwołania od powyższej decyzji organu I instancji. Orzekając w ten sposób podano, że brak jest podstaw do przywrócenia terminu, bowiem nie została...
spełniona pierwsza przesłanka pozwalająca na przywrócenia terminu - uprawdopodobnienie przez osobę zainteresowaną braku winy w uchybieniu terminu. W ww. postanowieniu SKO...

II OSK 275/10 - Wyrok NSA z 2011-02-08

i 2 oraz art. 123 § i 2 kpa, odmówiono przywrócenia terminu do złożenia odwołania od powyższej decyzji organu I instancji. Orzekając w ten sposób podano, że brak...
było podstaw do przywrócenia terminu, bowiem nie została spełniona pierwsza przesłanka pozwalająca na przywrócenia terminu, a więc uprawdopodobnienie przez osobę zainteresowana...
1   Następne >   +2   +5   +10   26