Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona danych osobowych X

I OSK 2599/15 - Wyrok NSA z 2017-04-14

art. 134 kpa będzie każdorazowo wniesienie przez stronę wniosku o przywrócenie terminu do dokonania czynności przewidziane w art. 58 kpa, przy czym, w przypadku...
przywrócenia terminu do wniesienia odwołania (zażalenia) rozstrzygnięcie w tym przedmiocie, mocą art. 59 § 2 kpa, zastrzeżono do wyłącznej kompetencji organu odwoławczego...

II SA/Wa 1994/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-26

. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. K. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od zarządzenia przewodniczącego z dnia 17 lipca 2007 r. sygn. akt II SA/Wa 1994/06...
[...] sierpnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie ochrony danych osobowych postanawia - odmówić przywrócenia terminu - Sygn. akt II SA/Wa 1994/06 POSTANOWIENIE Dnia 26...

II SA/Wa 385/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-19

[...] grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 1. stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia, 2...
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), dalej: 'k.p.a.', złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku...

I OZ 69/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-19

1823/07 przywrócił B. J. termin do wniesienia skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] w przedmiocie przetwarzania danych osobowych...
., W uzasadnieniu orzeczenia Sąd podniósł, że skarżąca we wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi z dnia 17 września 2007 r. wskazała, iż decyzja Generalnego...

I OZ 1553/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-20

., Pismem z dnia 16 maja 2005 roku skarżący wniósł o 'przywrócenie terminów określonych w przepisach art. 103 i art. 142 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami...
roku Przewodniczący wezwał stronę skarżącą do sprecyzowania żądania poprzez wskazanie w terminie 7 dni, czy pismo jest wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia wniosku...

II SA/Wa 1717/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-02

przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 1. stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia, 2. stwierdza, że zaskarżone postanowienie...
. W dniu 19 lutego 2007 r. A. M. złożył do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy...

II SA/Wa 1823/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-20

. na posiedzeniu niejawnym wniosku B. J. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] lipca 2007 r...
. nr [...] w przedmiocie przetwarzania danych osobowych postanawia - przywrócić termin do wniesienia skargi - B. J. wniosła w dniu 17 września 2007 r. do Wojewódzkiego Sądu...

II SA/Wa 1093/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-03

w W. na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] maja 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne...
(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), odmówił uwzględnienia wniosku P. S.A. z siedzibą w W. o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o ponowne...

II SA/Wa 316/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-27

Osobowych z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 1) uchyla zaskarżone...
Ochrony Danych Osobowych postanowieniem z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...] odmówił A. M. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy...

I OSK 1260/09 - Wyrok NSA z 2010-07-13

. na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] czerwca 2007 r. [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne...
[...] czerwca 2007 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy., Wyrok ten zapadł w następujących okolicznościach sprawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   27