Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona dóbr kultury X

II OZ 699/23 - Postanowienie NSA z 2023-12-05

o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości, wydanie postanowienia w trybie art. 86 p.p.s.a. o przywróceniu terminu i dalsze procedowanie nad cyt. 'złożoną skargą...
dokonania czynności sądowej. To ocenia się w postępowaniu wywołanym wnioskiem o przywrócenie terminu. Jak wynika z akt sprawy wniosek taki został złożony i Sąd pierwszej...

II SA/Wa 643/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-05

w Warszawie odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 12 listopada...
administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm., dalej zwanej: 'p.p.s.a.'), zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia. Zażalenie wniesione po upływie...

II SA/Kr 1570/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-02-08

również wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, który Sąd orzekający w niniejszym składzie postanowił go uwzględnić. Za takim rozstrzygnięciem przemawia...
wyjaśniającej jego istotę. Termin do wniesienia skargi do sądu został przywrócony skarżącej z innego powodu, niż to wynika z omawianego w tym miejscu zarzutu., Mając...

II SA/Gl 432/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-02-10

, iż skarga została wniesiona z uchybieniem terminu, na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a. wnieśli o przywrócenie terminu do wniesienia skargi z uwagi na okoliczność...
, iż nie złożyli skargi w terminie bez swojej winy., Ponadto w oparciu art. 106 § 3 p.p.s.a. skarżący wnieśli o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z wymienionych kolejno...

II SA/Gl 441/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-02-10

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi z uwagi na okoliczność, iż nie złożyło skargi w terminie bez swojej winy., Ponadto w oparciu art. 106 § 3 p.p.s.a. skarżący...
., Skarżące Nadleśnictwo z ostrożności procesowej, na wypadek uznania przez Sąd, iż skarga została wniesiona z uchybieniem terminu, na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a. wniosło...

II OSK 1684/18 - Wyrok NSA z 2020-11-13

budowlane - wojewódzki konserwator zabytków wydaje decyzję nakazującą przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, określając termin wykonania...
na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] marca 2017 r., nr [...] w przedmiocie nakazu przywrócenia zabytku do poprzedniego stanu 1. oddala skargę...

I SA/Wa 2086/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-16

[...] września 2007 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia zabytku do stanu poprzedniego 1. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji, 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja...
, przeniesienie oryginalnych schodów na poprzednie miejsce;, 2) przywrócenie drewnianej stolarki okiennej o wymiarach i podziałach jak poprzednia;, 3) likwidację otworu...

VII SA/Wa 1836/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-11

wydaje decyzję nakazującą przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, określając termin wykonania tych czynności, albo zobowiązującą...
przy Al. [...] w W., do stanu poprzedniego. Wykonanie obowiązku powinno nastąpić w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym decyzja organu pierwszej instancji stanie...

VII SA/Wa 1841/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-22

, nie utracił wartości zabytkowych. Można przywrócić go do świetności, w tym co najmniej do stanu z dnia wpisu do rejestru poprzez prace rewaloryzacyjne: roboty porządkowe...
obrysu fundamentów i zaleceniem wyremontowania wschodniej ściany szczytowej parterowej części dworu, w terminie do 30 grudnia 1996 r. [...] Wojewódzki Konserwator Zabytków...

VII SA/Wa 2585/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-21

z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...] w terminie 8 miesięcy od dnia, w którym ta decyzja stanie się ostateczna, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia [...] Konserwatora Zabytków...
podziałów zgodnie z decyzją [...] Konserwatora Zabytków z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...], w terminie 8 miesięcy od dnia, w którym ta decyzja stanie się ostateczną...
1   Następne >   3