Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X

I OSK 1809/15 - Wyrok NSA z 2015-12-08

2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania dyscyplinarnego...
odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania dyscyplinarnego. W uzasadnieniu Sąd podniósł...

OSK 951/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-31

oddalające wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia opłaty sądowej i odrzucające skargę na decyzję Komisji Konkursowej w O. z dnia (...) czerwca 2003 r. w przedmiocie...
konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w S. postanawia oddalić zażalenie na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu, odrzucić skargę...

I OSK 1595/09 - Wyrok NSA z 2010-02-23

do Spraw Stopni i Tytułów z dnia [...] marca 2009 r. [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania 1. oddala skargę kasacyjną...
. [...] oraz poprzedzające je postanowienie tegoż organu z dnia [...] stycznia 2009 r. wydane w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia podania o wznowienie...

IV SA/Gl 912/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-03-23

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. G. i A. G. na decyzję Ś. Kuratora Oświaty z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie spraw uczniów w kwestii wniosku o przywrócenie terminu...
do uiszczenia wpisu p o s t a n a w i a odrzucić wniosek o przywrócenie terminu E. G. i A. G. pismem procesowym z dnia [...] r. wnieśli za pośrednictwem Ś. Kuratora Oświaty...

III SA/Łd 481/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-10-07

roku sprawy ze skargi I.W. i D.W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] znak [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia...
cywilnej wystąpiła do Prezydenta Miasta B. z podaniem o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika...

III SA/Kr 460/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-05

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) - dalej ustawa o COVID, o przywrócenie terminu do złożenia wniosku...
r., a więc wniosek o przywrócenie terminu został złożony w 30-dniowym terminie od dnia ustania przyczyny uniemożliwiającej jego złożenie., - z uwagi na epidemię COVID-19...

III SA/Łd 371/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-10-07

przywrócenia terminu stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia. W dniu 29 stycznia 2008 roku A. Sz. - wspólnik A.S. Sz. s.c. wystąpiła do Prezydenta Miasta B...
. z podaniem o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika uzasadniając, iż 'nie złożenie wniosku...

I OZ 24/08 - Postanowienie NSA z 2008-01-29

wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi K. S. na postanowienie [...] Kuratora Oświaty z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia...
., reprezentowanej przez adwokata B. K., o przywrócenie terminu doniesienia wpisu od skargi na postanowienie [...] Kuratora Oświaty. W uzasadnieniu Sąd stwierdził, iż skarżąca...

III SA/Łd 41/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-05-08

w mocy postanowienie Uczelnianej Komisji Stypendialnej Wyższej Szkoły Ekonomiczno - Humanistycznej w Ł. z dnia [...] o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku...
o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przyznanie stypendium., Postanowieniem z dnia [...] organ I instancji odmówił stronie przywrócenia terminu do złożenia...

I OSK 675/07 - Wyrok NSA z 2007-09-06

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę kasacyjną FSygn. akt I OSK 675/07, U Z A S A D N I E N I E, Wojewódzki Sąd Administracyjny...
z [...], nr [..] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., W uzasadnieniu swego orzeczenia Sąd podkreślił, że przedmiotem skargi jest postanowienie o odmowie przywrócenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   32