Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Symbol

I SA/Wa 839/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-13

w [...] z dnia [...] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem (błędnie...
zatytułowanym 'orzeczenie') z dnia [...] października 2013 r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] odmówiło przywrócenia terminu do złożenia przez G.S. wniosku...

I SA/Wa 1819/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-15

i Technologii z dnia [...] maja 2021 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania od decyzji oddala skargę. Minister Rozwoju, Pracy...
Technologii postanowieniem z dnia [...] maja 2021 r. nr [...], po rozpatrzeniu wniosku [...] sp.j. z siedzibą w [...] o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji...

I SA/Wa 354/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-13

niejawnym wniosku z dnia [...] lutego 2017 r. M.D. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi M.D. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji...
z dnia [...] marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu...

I OZ 1490/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-08

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podziału nieruchomości postanawia 1. uchylić zaskarżone postanowienie; 2. przywrócić termin do usunięcia braków...
przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi K. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia [...] marca 2015 r...

I SA/Wa 137/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-11

terminu do wniesienia wniosku oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W., po rozpoznaniu wniosku H. Sp. z o. o. spółki komandytowej o przywrócenie terminu...
[...], postanowieniem z dnia [...] października 2014 r., nr [...] odmówiło przywrócenia terminu do wniesienia wniosku., Zaskarżone postanowienie zostało wydane w następującym...

I OSK 1027/17 - Wyrok NSA z 2019-02-28

[...] z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania oraz odmowy wznowienia postępowania oddala...
. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] września 2016 r. znak [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania oraz odmowy...

II SA/Sz 480/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-07-04

Samorządowego Kolegium Odwoławcze z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia wniosku I. uchyla zaskarżone postanowienie, II. zasądza...
obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu., W piśmie z dnia [...] r. J.M. złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku do Samorządowego Kolegium...

I SA/Wa 1255/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-02

. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. D. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] października 2014 r...
Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Kolegium...

I OSK 311/05 - Wyrok NSA z 2006-01-12

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. oddala skargę kasacyjną, 2. przyznaje od Skarbu Państwa na rzecz adw. B. O. wynagrodzenie w kwocie...
2 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku W. W. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wojewody [...] z dnia 13 stycznia 1998 r., nr [...] stwierdzającej...

II SA/Kr 1671/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-27

niejawnym wniosku Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w [...] o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi Agencji Nieruchomości Rolnych...
postanawia : odmówić przywrócenia terminu. W dniu 5 października 2009r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynął wniosek Agencji Nieruchomości Rolnych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100