Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Mienie zabużańskie X

I OSK 1470/16 - Wyrok NSA z 2018-05-09

2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty za nieruchomości pozostawione...
. na postanowienie Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] sierpnia 2015 r., Nr [...], w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku., W skardze kasacyjnej od powołanego...

I OSK 2652/17 - Wyrok NSA z 2019-08-27

wykładnię i uznanie, że termin w nim wskazany jest terminem materialnym, w związku z czym nie stosuje się do niego instytucji przywrócenia terminu i nie jest dopuszczalne...
jego przywrócenie, podczas gdy termin ten jest terminem procesowym i dopuszczalne jest jego przywrócenie poprzez złożenie wniosku o przywrócenie terminu oraz dopełnieniu...

I SA/Wa 464/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-27

jego śmiercią nie stanowi podstawy dla przywrócenia terminu jego następcy prawnemu;, 3. rażące naruszenie przepisów postępowania w postaci art. 107 § 3 k.p.a. poprzez brak...
[...] pismem z dnia [...] marca 2009 r. wezwał Z. G. do uzupełnienia braków wniosku w terminie sześciu miesięcy od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie zostało doręczone w dniu...

I OSK 405/16 - Wyrok NSA z 2017-12-01

niż do dnia 31 grudnia 2008r. Termin ten ma charakter zawity i nie podlega przywróceniu, a uchybienie temu terminowi wywołuje skutek w postaci wygaśnięcia praw lub obowiązków...
w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia wezwania, w tym do wskazania, na jaką okoliczność została przedłożona kserokopia pełnomocnictwa do reprezentowania B.K.G....

I SA/Wa 853/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-05

postanowieniem z dnia [...] grudnia 2011 r., nr [...], odmówił przywrócenia R. S. terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wojewody [...] z dnia z dnia [...] maja 2011...