Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lotnicze prawo X

VII SA/Wa 2566/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-10

lub utrzymania certyfikatu, Prezes Urzędu wzywa zainteresowany podmiot do przywrócenia stanu zgodnego z przepisami prawa, w określonym terminie, pod rygorem zawieszenia ważności...
Prawo lotnicze, termin jego zawieszenia na dzień 9 grudnia 2016 r., przy czym uzależnił przywrócenie ważności ww. certyfikatu od dokonania przez stronę wszystkich stosownych...

VII SA/Wa 1328/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-17

; ustalił termin usunięcia ww. nieprawidłowości i nałożył na przewoźnika karę pieniężną za naruszenie postanowień rozporządzenia w łącznej wysokości 3000 złotych., Zdaniem...
i jednocześnie wskazał, iż samolot został przywrócony do eksploatacji w dniu [...]sierpnia 2012 r. o godz. 01 45 UTC w trybie MEL po uprzednim naprawieniu podsystemu Air Pack 2...

VII SA/Wa 2646/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-07

[...] - [...] ([...]) z dnia [...] maja 2013 r., na rzecz K. N., K. P., D. S., J. S., F. T. oraz w przedmiocie ustalenia terminu usunięcia ww. nieprawidłowości w ciągu 14 dni od uprawomocnienia...
odszkodowania, ustalił termin usunięcia ww. naruszeń oraz nałożył na przewoźnika karę pieniężną w łącznej wysokości 5000 zł., Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego podał...

VII SA/Wa 2020/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-20

skarżących odszkodowania w kwocie €600, ustalił termin usunięcia w/w nieprawidłowości w ciągu 14 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji oraz nałożył na [...] S.A. karę...
poinformowania skarżącej o przysługujących jej prawach, ustalił termin usunięcia w/w nieprawidłowości w ciągu 14 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji oraz nałożył na [...] S.A....

VII SA/Wa 192/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-01

pomiędzy: a) - zwrotem w terminie siedmiu dni, za pomocą środków przewidzianych w art. 7 ust. 3, pełnego kosztu biletu po cenie za jaką został kupiony, za część lub części...
z, gdy jest to odpowiednie, - lotem powrotnym do pierwszego miejsca odlotu, w najwcześniejszym możliwym terminie; b) zmianą planu podróży, na porównywalnych warunkach...

VII SA/Wa 600/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-18

poprzez zaniechanie obowiązku wypłaty na rzecz pasażerki zryczałtowanego odszkodowania, ustalił termin usunięcia ww. naruszenia oraz nałożył na przewoźnika karę pieniężną...
(obudowie) prawego silnika. Uszkodzenie było poza dopuszczalnym limitem producenta i powodowało konieczność uziemienia samolotu do czasu naprawy. Samolot przywrócono...

VII SA/Wa 774/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-02

. i uzależnił przywrócenie ważności ww. certyfikatu od wdrożenia przez stronę udanych działań naprawczych, do których jest zobowiązana na podstawie ORO.GEN.150 załącznika III...
) wyznaczył termin: a) 7 dni od dnia doręczenia decyzji na złożenie programu działań naprawczych oraz b) do dnia 9 marca 2016 r. na wykazanie, że operator wdrożył udane działania...

VII SA/Wa 2645/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-29

w wysokości 400 Euro, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lit b rozporządzenia 261/2004 oraz ustalającej termin usunięcia ww. nieprawidłowości w ciągu 14 dni od uprawomocnienia...
w [...]postanowień rozporządzenia poprzez zaniechanie obowiązku wypłaty na rzecz M. T. zryczałtowanego odszkodowania, ustalił termin usunięcia ww. naruszenia oraz nałożył...

VII SA/Wa 2458/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-14

[...]sierpnia 2011 r. około godz. 21:00 (UTC). Po wymianie EEC samolot przywrócono do eksploatacji., Decyzją z dnia [...] marca 2012 r. nr [...] Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego...
w wysokości 400 euro, ustalił termin usunięcia ww. naruszeń oraz nałożył na przewoźnika lotniczego karę pieniężną w wysokości 1500 zł., Organ podał, że swoje rozstrzygnięcie...

VII SA/Wa 1552/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-17

czasu lokalnego) a przywrócono do eksploatacji o 13:30 UTC (15:30 LT). Pozycja nr [...] na liście okoliczności nadzwyczajnych opublikowanych przez Komisję Europejską...
powodującej ów dym, a tym samym rzeczywistego powodu opóźnienia lotu[...], alternatywnie poprzez brak wyznaczenia przewoźnikowi stosownego terminu na przedstawienie dowodów...
1   Następne >   3