Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Wr 490/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-08-17

. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale IV wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi Ł. D. na orzeczenie Komendanta Wojewódzkiego Policji...
o przywrócenie terminu do wniesienia skargi ; II. zwrócić skarżącemu uiszczony wpis od skargi w kwocie 200 złotych (słownie: dwieście złotych). W dniu 8 lipca 2015 r.(data...

II SA/Kr 1572/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-07-12

. na posiedzeniu niejawnym wniosku strony skarżących o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi K. R. i Z. N. na postanowienie [...] Wojewódzkiego...
o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, 2. zwrócić skarżącym nienależnie wniesioną opłatę od wniosku o przywrócenie terminu w kwocie 100 (sto) zł...

II GZ 130/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-23

o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi T. S. na decyzję Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji...
od skargi został uiszczony dnia 23 marca 2010 roku (k.18). Natomiast dnia 2 kwietnia 2010 roku skarżący wniósł pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu...

I SA/Po 1424/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-05-16

niejawnym wniosku z dnia [...] r. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi F. S.A. w upadłości układowej w P. , w którego miejsce...
. odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi; 2. zwrócić skarżącej kwotę [...]zł (słownie: dwieście złotych) tytułem uiszczonego wpisu od skargi...

II FZ 190/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-28

na postanowienie tego Sądu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi. W pkt 2 postanowienia Sąd odmówił przyznania wynagrodzenia w pozostałym zakresie tj...
. za sporządzenie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi oraz sporządzenie skargi dołączonej do tego wniosku., W uzasadnieniu postanowienia Sąd podał...

II SA/Kr 1189/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-12-21

do użytkowania budynku postanawia: 1. oddalić wniosek skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, 2. zwrócić pełnomocnikowi skarżącego radcy...
, że została ona wniesiona po terminie., Pismem z dnia 10 września 2009 r. skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. W uzasadnieniu wniosku...

II GZ 129/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-30

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi A. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sz. z dnia [...] czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie...
drogowego jako wniesionej z uchybieniem terminu., W dniu 28 września 2009 r. A. M. nadała w urzędzie pocztowym wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi argumentując...

II GZ 131/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-23

odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi 'M.' Sp. z o.o. w W. nad N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P...
., W piśmie z dnia 3 kwietnia 2010 r. Spółka wniosła o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, wskazując, że nie mogła dotrzymać wyznaczonego terminu...

V SA/Wa 1441/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-11

. na posiedzeniu niejawnym wniosku N. V. N. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi N. V. N. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia...
[...] marca 2010 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony postanawia: odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu...

I SA/Op 818/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-03-09

od osób fizycznych za 2011r. w związku z wnioskiem skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi postanawia : I. oddalić wniosek o przywrócenie...
października 2014 r. (data nadania przesyłki 18 października 2014 r.) do tut. Sądu wpłynął wniosek skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi...
1   Następne >   +2   +5   +10   100