Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Komunalizacja mienia X

I SA/Wa 1761/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-29

niejawnym wniosku W. K. o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2008 r. sygn. akt...
własności nieruchomości postanawia: - przywrócić termin do wniesienia sprzeciwu. W. K. (zastępowana przez J. A.) w dniu 4 kwietnia 2008 r. wniosła o przywrócenie terminu...

I SA/Wa 1763/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-29

niejawnym wniosku W. K. o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2008 r. sygn. akt...
własności nieruchomości postanawia: - przywrócić termin do wniesienia sprzeciwu. W. K. (zastępowana przez J. A.) w dniu 4 kwietnia 2008 r. wniosła o przywrócenie terminu...

I OZ 400/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-20

wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi oraz o zwrocie skarżącemu wniesionego wpisu w kwocie 200 zł w sprawie ze skargi A. M. N. na postanowienie...
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wniosek A. M. N., reprezentowanego przez adwokata, o przywrócenie terminu do wniesienia wpisu od skargi na postanowienie...

I SA/Wa 2000/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-22

Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia [...] grudnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania oddala skargę. I SA/Wa 2000/07...
terminu do złożenia odwołania od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia [...] maja 2005 r., nr [...] odmówiła przywrócenia terminu do złożenia odwołania., Stan faktyczny...

I SA/Wa 1345/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-05

i Administracji z dnia [...] lipca 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 1. uchyla zaskarżone...
postanowienie własne z dnia [...] lipca 2008 r. nr [...] o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Ministra Spraw...

I SA/Wa 1855/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-10

. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. uchyla zaskarżone postanowienie, 2. stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie podlega...
wykonaniu. Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] września 2009 r. nr [...] Minister Infrastruktury odmówił B. R. i W. M. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...

I SA/Wa 1346/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-05

numerze odmówił przywrócenia terminu do złożenia przez Prezydenta Miasta L. wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych...
. nr [...] oraz postanowienie tego organu z dnia [...] lipca 2008 r. o tym samym numerze o odmowie przywrócenia terminu do złożenia przez Prezydenta Miasta L. wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy...

I OZ 582/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-07

przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 843/07...
tego wyroku, a pismem z dnia 14 lutego 2008 r. złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie...

I SA/Wa 245/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-30

go za stronę postępowania komunalizacyjnego zakończonego w I instancji wydaniem ww. decyzji, przywrócenie terminu do złożenia odwołania od tej decyzji oraz uchylenie...
pkt 4 k.p.a. - o wznowienie postępowania. Nie przysługuje natomiast wniosek, o którym mowa w art. 58 § 1 k.p.a. - o przywrócenie terminu. Z tego przepisu może korzystać...

I SA/Wa 223/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-12

[...] grudnia 2016 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa, postanowieniem z [...] grudnia...
2016 r. nr [...], odmówiła przywrócenia K. J. terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wojewody [...] z [...] sierpnia 2012 r. nr [...]., Z uzasadnienia postanowienia...
1   Następne >   +2   +5   7