Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kodeks wyborczy X

I FSK 1895/17 - Wyrok NSA z 2020-08-07

o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji prawidłowo przyjął, że odwołanie zostało wniesione z uchybieniem terminu, podczas gdy skarżący skutecznie wniósł...
gdy uwzględnienie wniosku o przywrócenie terminu wyłącza możliwość wydania postanowienia stwierdzającego jego uchybienie;, 2) art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) P.p.s.a. w zw. z art...

II SA/Bk 122/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-03-24

28 września 2021 r., jednocześnie składając wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi., Postanowieniem z dnia 15 października 2021 r. Wojewódzki Sąd...
Administracyjnym w Białymstoku przywrócił termin do wniesienia skargi w przedmiotowej sprawie, z uwagi na błędne pouczenie organu w zakresie terminu do wniesienia środka zaskarżenia...

II SA/Rz 608/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-06-23

(termin ten jest terminem prawa materialnego, w związku z czym jest nieprzekraczalny oraz nie podlega przywróceniu ani wydłużeniu); skarżąca rezygnację z funkcji ławnika...
., jednak nie dopełniła obowiązku z art. 383 § 5 u.K.w. i w terminie 3 miesięcy od złożenia ślubowania, tj. do [...] lutego 2019 r., nie zrzekła się funkcji ławnika. Naruszyła tym wynikający...