Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kodeks wyborczy X

I FSK 1895/17 - Wyrok NSA z 2020-08-07

o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji prawidłowo przyjął, że odwołanie zostało wniesione z uchybieniem terminu, podczas gdy skarżący skutecznie wniósł...
gdy uwzględnienie wniosku o przywrócenie terminu wyłącza możliwość wydania postanowienia stwierdzającego jego uchybienie;, 2) art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) P.p.s.a. w zw. z art...

II OKW 26/24 - Postanowienie NSA z 2024-01-15

w każdym okręgu postanawia: 1. odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, 2. odrzucić skargę. Komisarz Wyborczy w Koszalinie III (Komisarz...
)., W dniu 9 stycznia 2024 r. (godz. 15:47) do Komisarza wpłynął wniosek J. G. i innych (grupy wyborców Gminy Krzęcin) o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na ww...

II OKW 1/23 - Postanowienie NSA z 2023-12-19

Termin na wniesienie skargi przewidziany w art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408). nie podlega przywróceniu...
w przedmiocie podziału gminy na okręgi wyborcze postanawia: 1. odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi; 2. odrzucić skargę. Zaskarżonym...

II SA/Bk 122/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-03-24

28 września 2021 r., jednocześnie składając wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi., Postanowieniem z dnia 15 października 2021 r. Wojewódzki Sąd...
Administracyjnym w Białymstoku przywrócił termin do wniesienia skargi w przedmiotowej sprawie, z uwagi na błędne pouczenie organu w zakresie terminu do wniesienia środka zaskarżenia...

II SA/Rz 608/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-06-23

(termin ten jest terminem prawa materialnego, w związku z czym jest nieprzekraczalny oraz nie podlega przywróceniu ani wydłużeniu); skarżąca rezygnację z funkcji ławnika...
., jednak nie dopełniła obowiązku z art. 383 § 5 u.K.w. i w terminie 3 miesięcy od złożenia ślubowania, tj. do [...] lutego 2019 r., nie zrzekła się funkcji ławnika. Naruszyła tym wynikający...

III OSK 4686/21 - Wyrok NSA z 2022-10-12

do zrzeczenia się przez nią funkcji ławnika (termin ten jest terminem prawa materialnego, w związku z czym jest nieprzekraczalny oraz nie podlega przywróceniu...
, iż sankcja w postaci wygaśnięcia mandatu radnego następuje z mocy ustawy z upływem określonego terminu bez udziału organu nadzoru; 2. przepis art. 383 § 2 ustawy Kodeks wyborczy...

II OKW 29/24 - Wyrok NSA z 2024-01-16

sprawy i przywrócenie okręgu wyborczego., W odpowiedzi na skargę Komisarz Wyborczy w Ostrołęce I wniósł o jej oddalenie w całości., Organ wyborczy wskazał, że Gmina Łyse...
w Ostrołęce I wniósł o jej odrzucenie jako wniesionej po terminie, o jakim mowa w art. 420 § 1 K.w., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje., Skarga podlega oddaleniu...