Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X
  • Symbol

II SA/Sz 208/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-05-05

w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania I. stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia, II. zasądza...
[...] r. wysłała listem poleconym w dniu 25 czerwca 2015 r., a zatem po terminie., Pismem z dnia 14 lipca 2015 r. D. W. wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania...

II GSK 23/22 - Wyrok NSA z 2022-03-25

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia [...] stycznia 2021 r. nr 1/2021 w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia odwołania w sprawie kary pieniężnej...
Sanitarnego z [...] stycznia 2021 roku nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania, uchylił zaskarżone postanowienie, a także zasądził od organu...

III SA/Po 714/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-09-10

przywrócenia terminu do wniesienia skargi Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego decyzją z dnia [...] czerwca 2014 r., nr [...] nałożył na skarżącą karę...
r. skarżącą wniosła na powyższą decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji i przywrócenie terminu...

II SA/Rz 171/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-04-13

wniosku W. G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi W. G. na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia [...] grudnia 2011 r...
., nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej - p o s t a n a w i a - odmówić przywrócenia terminu. II SA/Rz 171/12, U Z A S A D N I E N I E, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie...

II SA/Gl 645/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-16

Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania w sprawie kary pieniężnej...
. W uzasadnieniu organ wskazał m. in., że wniosek został złożony po upływie terminu, a strona nie zwróciła się o jego przywrócenie., W dniu 10 sierpnia 2017 r. strona złożyła...

II GZ 21/22 - Postanowienie NSA z 2022-02-22

, które wniósł na postanowienie WSA w Warszawie z 1 czerwca 2021 r. sygn. akt V SPP/Wa 178/20 o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu od postanowienia...
po rozpoznaniu przez NSA zażalenia (sygn. akt II GZ 302/21) w sprawie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego z 11 września...

II GSK 1813/18 - Wyrok NSA z 2022-03-03

[...] października 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego...
A. Sp. z o.o. w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu z dnia [...] października 2017 r., w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...

II GSK 2618/15 - Wyrok NSA z 2017-05-23

Transportu Drogowego z dnia [...] października 2014 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. uchyla zaskarżony wyrok, 2. oddala skargę, 3...
Drogowego z [...] października 2014 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie...

II SA/Rz 1353/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-03-05

SA/Rz 1353/17 w przedmiocie odrzucenia skargi oraz wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi postanawia 1. uchylić zaskarżone postanowienie Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 10 stycznia 2018 r., sygn. akt II SA/Rz 1353/17, 2. umorzyć jako bezprzedmiotowe postępowanie z wniosku o przywrócenie terminu...

IV SA/Wa 1805/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-04

zawarta była w uzasadnieniu postanowienia WSA), stanowi podstawę do przywrócenia terminu. Warunkiem przywrócenia uchybionego terminu jest jednak złożenie wniosku w trybie...
art. 58 § 2 k.p.a., czego strona nie dokonała. Zgodnie z tym przepisem wniosek o przywrócenie terminu należy złożyć w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia...
1   Następne >   +2   +5   +10   13