Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X
  • Symbol

II SA/Sz 208/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-05-05

w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania I. stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia, II. zasądza...
[...] r. wysłała listem poleconym w dniu 25 czerwca 2015 r., a zatem po terminie., Pismem z dnia 14 lipca 2015 r. D. W. wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania...

II GSK 23/22 - Wyrok NSA z 2022-03-25

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia [...] stycznia 2021 r. nr 1/2021 w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia odwołania w sprawie kary pieniężnej...
Sanitarnego z [...] stycznia 2021 roku nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania, uchylił zaskarżone postanowienie, a także zasądził od organu...

III SA/Po 714/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-09-10

przywrócenia terminu do wniesienia skargi Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego decyzją z dnia [...] czerwca 2014 r., nr [...] nałożył na skarżącą karę...
r. skarżącą wniosła na powyższą decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji i przywrócenie terminu...

II SA/Rz 171/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-04-13

wniosku W. G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi W. G. na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia [...] grudnia 2011 r...
., nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej - p o s t a n a w i a - odmówić przywrócenia terminu. II SA/Rz 171/12, U Z A S A D N I E N I E, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie...

III SA/Po 393/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2023-11-15

., Organ uznał również, że w sprawie nie powinna mieć zastosowania instytucja przywrócenia terminu określona w art. 15zzzzzn2 z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych...
o przywrócenie terminu. Nie dopuścił się więc naruszenia art. 7, art. 8 § 1 i art. 9 K.p.a., Organ równocześnie wskazał, że strony dopuściły się naruszenia po raz pierwszy...

III SA/Po 395/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2023-11-15

nie powinna mieć zastosowania instytucja przywrócenia terminu określona w art. 15zzzzzn2 z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem...
, że nie miał obowiązku zawiadomienia stron o uchybieniu terminu oraz wyznaczenia im 30-dniowego terminu na złożenie wniosku o przywrócenie terminu. Nie dopuścił...

II SA/Gl 645/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-16

Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania w sprawie kary pieniężnej...
. W uzasadnieniu organ wskazał m. in., że wniosek został złożony po upływie terminu, a strona nie zwróciła się o jego przywrócenie., W dniu 10 sierpnia 2017 r. strona złożyła...

II SA/Bk 740/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-12-06

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] sierpnia 2022 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie wymierzenia kary...
skarżącego decyzję odebrała w dniu [...] lipca 2022 r., W dniu [...] lipca 2022 r. skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od wskazanej...

II SA/Rz 1447/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2023-04-12

drogowym., SKO argumentowało, że rozwiązania zawarte w art. 15zzzzzn2 ust. 1 i ust. 2 ustawy o COVID-19 nie stanowią samoistnej podstawy do przywrócenia terminów...
takiego stwierdzenia jest wyznaczenie stronie 30-dniowego terminu na złożenie wniosku o przywrócenie terminu. W sytuacji, gdy strona złoży taki wniosek w ww. terminie...

II SA/Ol 1123/23 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2024-02-15

kontrolowanej sprawy zarzucono skarżącej przekroczenie terminu ustanowionego w art. 78 ust. 2 pkt 1 p.r.d. Organy całkowicie jednak pominęły instytucję przywrócenia...
termin 30 dni na złożenie wniosku o przywrócenie terminu. Stosownie zaś do ust. 3 w przypadku, o którym mowa w art. 58 § 2 k.p.a., prośbę o przywrócenie terminu należy...
1   Następne >   +2   +5   +10   22