Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja weterynaryjna X

II SA/Lu 1049/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-05-21

w zakresie wniosku pełnomocnika skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej p o s t a n a w i a odmówić przywrócenia terminu...
. pełnomocnik skarżącego złożył wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej, wskazując, że ustalił ze skarżącym, że to skarżący...

III SA/Gd 433/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-11-26

w [...] na postanowienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w [...] z dnia 6 sierpnia 2009 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1. uchyla zaskarżone...
. J. J. wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania., W uzasadnieniu wniosku wskazał, że drugi ze wspólników zaprzestał pracy w spółce. Z kolei składający...

II SA/Op 74/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-05-10

zwrócił uwagę, że przesyłając odwołanie, odwołujący nie zgłosił wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. W skardze na powyższe postanowienie, wniesionej...
o przywrócenie terminu; - naruszenie art. 58 § 2 K.p.a. poprzez bezzasadne uznanie, że skarżący nie złożył wniosku o przywrócenie terminu i że nie wniósł odwołania w terminie...

II SA/Po 44/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-04-19

za pośrednictwem organu wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu (k. 37 akt sądowych)., Kolejnym pismem z 13 marca 2018 r. D. S.A. wystąpiła o przywrócenie...
2018 r. wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu został odrzucony. Sąd - dostrzegając, że D. S.A. pouczono o skardze - uznał bowiem, że 'skutkiem prawnym...

II SA/Op 21/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-02-26

się ostateczna. Postanowieniem z dnia 28 października 2013 r. Opolski Wojewódzki lekarz Weterynarii w Opolu odmówił przywrócenia stronie terminu do wniesienia odwołania...
o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, jak również wniosła samo odwołanie. Nadto argumentowała, iż zarówno zaskarżona decyzja jak i decyzja z dnia 19 lipca 2013 r...

III SA/Gd 407/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-11-26

w [...] na postanowienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w [...] z dnia 29 lipca 2009 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania 1. uchyla zaskarżone...
niedopuszczalność w/w odwołania z powodu uchybienia terminu do jego wniesienia., W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 'A' Spółka jawna reprezentowana przez radcę...

II SA/Bd 74/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-04-09

do tego celu. Zaletą takich procedur jest to, iż może być podjęte szybkie działanie w celu przywrócenia sytuacji. Podmioty gospodarcze powinny mieć zaś prawo do odwołania...
w terminie 7 dni od otrzymania protokołu zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Przepis ust. 2 określa zaś, że zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia...

II SA/Bd 68/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-04-23

Członkowskich, w których to Państwach powinny istnieć procedury do tego celu. Zaletą takich procedur jest to, iż może być podjęte szybkie działanie w celu przywrócenia sytuacji...
się, że podmiotowi kontrolowanemu przysługuje, przed podpisaniem protokołu kontroli, prawo zgłoszenia w terminie 7 dni od otrzymania protokołu zastrzeżeń do ustaleń zawartych...

II SA/Bd 70/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-04-09

jest to, iż może być podjęte szybkie działanie w celu przywrócenia sytuacji. Podmioty gospodarcze powinny mieć zaś prawo do odwołania się od decyzji podjętej przez właściwe organy w wyniku...
kontroli, prawo zgłoszenia w terminie 7 dni od otrzymania protokołu zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Przepis ust. 2 określa zaś, że zastrzeżenia zgłasza...

II SA/Bd 71/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-04-23

powinny istnieć procedury do tego celu. Zaletą takich procedur jest to, iż może być podjęte szybkie działanie w celu przywrócenia sytuacji. Podmioty gospodarcze powinny...
kontrolowanemu przysługuje, przed podpisaniem protokołu kontroli, prawo zgłoszenia w terminie 7 dni od otrzymania protokołu zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Przepis ust. 2...
1   Następne >   3