Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja publiczna X

II SA/Gd 512/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-08-02

. W konsekwencji zarzuca obrazę przepisu art. 22 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Do skargi dołączono wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia., W odpowiedzi...
na skargę organ wniósł o jej odrzucenie, jak również odrzucenie wniosku o przywrócenie terminu, z uwagi na ich niedopuszczalność., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku...

I OSK 2057/10 - Wyrok NSA z 2011-03-29

sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu. Pełnomocnik skarżącej wniósł ponadto o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...
., Postanowieniem z dnia 14 października 2010r WSA w Poznaniu przywrócił G. L. termin do wniesienia skargi kasacyjnej., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje...

II SAB/Wa 161/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-08

Budowlanego [...] do rozpoznania wniosku T. K. z dnia [...] sierpnia 2010 r. w terminie 30 dni od doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami postępowania administracyjnego...
r. nr [...] nakazującej współwłaścicielom nieruchomości przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku znajdującym się na nieruchomości przy ul...

IV SAB/Gl 46/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-06

. na bezczynność Prezydenta Miasta Z. w przedmiocie informacji publicznej 1) zobowiązuje Prezydenta Miasta Z. do załatwienia wniosku skarżącego z dnia [...] r. w terminie 14 dni; 2...
, czy gospodarowaniem mieniem komunalnym. Mianowicie wskazanym we wniosku wyrokiem Dyrektor Szkoły został zobowiązany do przywrócenia pracownika do pracy i zapłaty wynagrodzenia...

IV SA/Gl 1105/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-27

prowadzonym postępowaniem odwoławczym w przedmiocie przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania części obiektu budowlanego położnego na działce nr [...] i są niezbędne...
do uzyskania informacji publicznej określanych przez ustawodawcę terminem 'każdy'., Mając powyższe na względzie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, na podstawie...